Državna revizorska institucija predstavila izveštaje o reviziju u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2013. godinu

26. decembar 2013. godina
Državna revizorska institucija predstavila izveštaje o reviziju u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2013. godinu
Državna revizorska institucija predstavila je danas članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine i građanima Srbije Izveštaj o reviziji Nacrta zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu, kao i druge izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja ministarstava, budžetskih fondova, javnih preduzeća, gradova i opština, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, Narodne banke Srbije za 2012. godinu.

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović naglasio je da su ovogodišnjim revizijama obuhvaćeni javni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 2.684 milijardi dinara.

Generalni državni revizor govorio je o nepravilnostima u vezi sa revizijom 56 subjekata revizije, odnosno 66 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja.

Prema rečima Sretenovića, subjekti revizije nisu izvršili popis imovine i obaveza u vrednosti od 18,5 milijardi dinara, od čega se na nefinansijsku imovinu odnosi 12 milijardi dinara, na finansijsku 1,9 milijardi dinara i na obaveze 4,6 milijardi dinara. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranj nije izvršio popis imovine i obaveza u iznosu od 57,9 milijardi dinara na način i u skladu sa internim aktima Fonda.

Državni revizori utvrdili su i da su revidirani subjekti izvršili rashode i izdatke, suprotno odredbama Zakona o budžetskom sistemu, i da iznos najznačajnijih nepravilnosti iznosi 13,1 milijardu dinara. Tako su jedinice lokalne vlasti preuzele obaveze iznad aproprijacija koje su odobrene budžetom u iznosu od 3,6 milijardi dinara.

U delu prihoda i primanja zanimljivo je da Fond PIO i Klinički centar Vojvodine su naplatili prihode u iznosu od 416,5 miliona dinara, suprotno zakonu, iskazale kao sopstvene prihode i koristile za stimulativnu isplatu plata.

Sretenović je naglasio i da su revidirani subjekti izvršili rashode za plate, dodatke i naknade, koje nisu u skladu sa propisima, i da iznos najznačajniji nepravilnosti iznosi 9,5 milijardi dinara. U ovom delu, četiri javna preduzeća nisu pravilno izvršila rashode za zarade u iznosu od 1,1 milijardu dinara.

Nepravilnosti koje se odnose na iskazivanje podataka u Bilansu stanja utvrđene su u okviru Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2012. godinu, u ukupnom iznosu od 1.684,6 milijardi dinara, od toga na nefinansijsku imovinu Ministarstva odbrane, koja nije iskazana u bilansu stanja Republike, se odnosi 1.673,1 milijarda dinara, na novčana sredstva 2,4 milijarde dinara i neiskazana potraživanja 9,1 milijardu dinara.

Državni revizori utvrdili su i da su 56 revidiranih subjekata, vršili nabavke dobara, usluga i radova, suprotno Zakonu o javnim nabavkama, u ukupnom iznosu od 31,5 milijardi dinara.

Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 31.12.2012. godine, po nalazu revizije iznosi 18.262,46 miliona evra, a prema podacima Uprave za javni dug stanje javnog duga iznosi 17.673,87 miliona evra, što je manje za 588,59 miliona evra. Navedena razlika se odnosi se na obaveze Republike Srbije koje čine dug opšteg nivoa države, a koje prema podacima Uprave za javni dug nisu uključene u stanje javnog duga Republike Srbije. Zbog nepovlačenja kreditnih sredstava u skladu sa dinamikom koja je određena ugovorima o zaduživanju, plaćeno je u 2012. godini na ime provizija na nepovučena sredstva ukupno 584,1 miliona dinara.

Kao efekte revizije, generalni državni revizor, naveo je da je Institucija, u postupku revizije za četiri revidirana subjekta ispostavila zahteve korisnicima za povraćaj sredstava u budžet Republike u ukupnom iznosu od 12,4 miliona dinara. Do dana objavljivanja ovog izveštaja izvršen je povraćaj u iznosu 8,6 miliona dinara. Takođe, Državna revizorska institucija je ove godine subjektima revizije dala ukupno 1.081 preporuku, radi otklanjanja nepravilnosti i unapređenja usklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima i pokrenula više inicijativa za izmenu propisa.

Sretenović je podsetio da je do sada Državna revizorska institucija, po izveštajima u 2013. godini, podnela ukupno 29 prijava protiv 43 odgovorna lica. Od tog broja, 24 se odnosi na zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, 1 prijava za privredni prestup i 4 krivične prijave.

Pravni timovi razmatraju i analiziraju izveštaje u vezi sa elementima za podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima. Narednih dana možete očekivati objavljivanje imena odgovornih lica protiv kojih će Institucija podneti prijave, poručio je Sretenović.