Generalni državni revizor dr Duško Pejović održao predavanje na vebinaru za novinare

27. novembar 2020. godina
Generalni državni revizor dr Duško Pejović održao predavanje na vebinaru za novinare

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović održao je predavanje novinarima u vezi sa radom DRI i načinom na koji se pripremaju i čitaju revizorski izveštaji, kako bi u budućnosti mogli da edukovano obaveštavaju javnost o značajnoj temi upravljanja javnim finansijama.

Dr Pejović je govorio i o efektima revizija i rezultatima rada DRI, sa konkretnim primerima. Opisao je organizaciju i nadležnosti DRI, način donošenja Programa revizije, obavezne subjekte revizije i kriterijume za odabir ostalih subjekata, postupak sprovođenja revizija, kontrolu kvaliteta i uveravanje u kvalitet revizija. Sa učesnicima vebinara podelio je i neke česte stručne termine revizije i pojasnio šta oni znače.

Dr Pejović je objasnio da DRI sprovodi reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja i reviziju svrsishodnosti poslovanja. Kroz finansijske revizije dajemo i davaćemo potvrdu finansijskih izveštaja u vidu izražavanja mišljenja o njima, a putem revizije pravilnosti poslovanja obaveštavaćemo o nivou poštovanja važećih propisa subjekata revizije, rekao je dr Pejović. Da li je sa uloženim novcem i drugim resursima ostvaren planirani cilj, pitanja su kojima se bavimo u reviziji svrsishodnosti poslovanja.

Generalni državni revizor je pojasnio četiri vrste mišljenja koja se daju u izveštajima o reviziji, kao i strukturu izveštaja. Radi olakšavanja komunikacije sa medijima, DRI je uvela novu deduktivnu strukturu izveštaja o reviziji – mišljenje revizora, razime sa ključnim nepravilnostima i napomene uz izveštaj o reviziji. Kada je reč o izveštavanju medija, najlakše je da se krene od samog mišljenja, koje može biti: pozitivno, sa rezervom, negativno ili se revizor može uzdržati od davanja mišljenja.

Na vebsajtu DRI objavljeni su svi revizorski proizovodi – izveštaji o reviziji, odazivni izveštaji subjekata revizije i poslerevizioni izveštaji. Sve zainteresovane strane su u prilici da prate kako se ponaša subjekt revizije, da li je odgovoran u smislu otklanjanja nepravilnosti i nesvrsishodnosti i kako to revizor ocenjuje.

Započeto je i sa novim načinom objavljivanja izveštaja o reviziji, gde pored svakog izveštaja, DRI objavljuje i rezime izveštaja, radi transapentnijeg, jednostavnijeg i razumljivijeg načina prezentovanja revizorskih preporuka javnosti. U narednom periodu se može očekivati da ćemo uz informaciju da je na sajtu objavljen neki izveštaj dati i kraći rezime napisan na jednostavniji i razumljiviji način.

Podatke iz odazivnih izveštaja koristimo i za praćenje preporuka. Registar preporuka za 2019. godinu smo nedavno objavili, napomenuo je dr Pejović. U registru preporuka svi zainteresovani vrlo lako, za subjekta revizije koji ih interesuje, ili za temu revizije, mogu utvrditi šta je to što je trebalo da subjekti revizije urade i da li su to uradili.

Predsednik Pejović je novinarima pojasnio i uvođenje prioriteta preporuka u sve vrste revizija, što je jedna od novina u Instituciji. Svesni smo da se sve utvrđene nepravilnosti i nesvrsishodnosti ne mogu otkloniti u roku do 90 dana u kom subjekti revizije moraju da nam dostave odazivni izveštaj. Neke nepravilnosti i nesvrsishodnosti mogu da se otklone brzo, a za neke je potreban duži rok. Naši timovi za reviziju prilikom pisanja preporuka moraju da odrede i prioritet. Preporuke za nepravilnosti i nesvrsishodnosti koje se mogu otkloniti u roku do 90 dana unose se u prioritet „1“. Nepravilnosti i nesvrsishodnosti koje se mogu otkloniti u roku do godinu dana unose se u prioritet „2“, a nepravilnosti i nesvrsishodnosti za koje je potreban duži vremenski period unose se u prioritet „3“.

Pozitivan uticaj koji DRI ima na društvo može se najbolje odraziti kroz izveštavanje o efektima revizija, koji mogu biti: finansijski (povećanje prihoda i smanjenje rashoda), nefinansijski i efekti za građane (npr: plaćanje učešća roditelja od 20% za usluge smeštaja dece u vrtićima, obračun cene u toplanama itd.). Da bi državi i društvu bila od koristi, DRI pouzdanim informacijama pomaže da se resursi mudro koriste, kako je navedeno i u misiji i viziji, istakao je dr Pejović. Efektivna komunikacija sa zainteresovanim stranama je ključna za razumevanje rezultata revizija i ostvarivanje odgovornosti, transparentnosti i dobrog upravljanja u javnom sektoru.

U svom izlaganju, dr Pejović je napomenuo da se mora voditi računa o nadležnostima različitih institucija koje deluju u lancu kontrole javnih finansija i da njihove nadležnosti ne treba mešati. DRI radi na bazi procene rizika, a inspekcije na bazi prijava. Predsednik Pejović je istakao važnost ispravnog izveštavanja i pravilnog tumačenja izveštaja kako bi se izbegao senzacionalizam i nerealna očekivanja od DRI.

Posebno interesovanje u diskusiji izazvale su revizije svrsishodnosti i jačanje kapaciteta za sprovođenje ovih vrsta revizija. DRI ove revizije posebno predstavlja na konferencijama za medije svim zainteresovanim stranama, kako na centralnom nivou, tako i na lokalnom nivou. Ocenjeno je da ove vrste revizija, zajedno sa revizijama pravilnosti poslovanja, imaju veliki potencijal za istraživačke priče.

Generalni državni revizor je najavio neke od tema izveštaja koje će DRI u narednom periodu predstaviti javnosti. Informacije iz izveštaja su dragocene i o njima treba pravilno pisati, zaključio je dr Pejović i izrazio spremnost za dalju saradnju sa medijima.

Učesnici su jednoglasno zaključili da je rad DRI potpuno transparentno prikazan na vebsajtu DRI i da izveštaji o reviziji sadrži obilje korsinih informacija koje čekaju da budu analizirane i opisane u istraživačkim novinarskim tekstovima. Istaknuto je da se DRI uvek odaziva novinarima, a neki od novinara su napomenuli da vrlo često dobijaju i više informacija nego što su zatražili.

Vebinar je organizovan u okviru UNDP projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama, u okviru komponente koja se bavi osnaživanjem novinara i organizacija civilnog društva za praćenje upravljanja javnim finansijama, a u cilju edukacije o različitim aspektima upravljanja javnim sredstvima.