Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika VRI zemalja članica EU

21. oktobar 2016. godina
Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika VRI zemalja članica EU

U organizaciji Državne revizorske institucije Republike Slovačke, u Bratislavi je od 20. do 21. oktobra održan godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije i Evropskog revizorskog suda.

Godišnjem sastanku, u svojstvu posmatrača, prisustvovala je i delegacija Državne revizorske institucije koju su činili potpredsednica Institucije Bojana Mitrović i šef Kancelarije predsednika Institucije i službenik za vezu Institucije sa Kontakt komitetom i Mrežom VRI država kandidata i potencijalnih kandidata i Evropskog revizorskog suda, Iva Vasilić.


Glavna tema seminara odnosila se na energetske politike i klimatskie promene Evropske unije. Pitanja energije i klimatskih promena predstavljaju ključne strateške izazove za Evropsku uniju i njene države članice. Imajući u vidu činjenicu da su zemlje članice dužne da primenjuju energetsku i klimatsku politiku Evropske unije, vrhovne revizorske institucije mogu imati ključnu ulogu u ovom procesu. Određen broj vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije je sprovodio i ostvario rezultate u revizijama na temu energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine. U vezi sa tim, na sastanku Kontakt komiteta istaknut je značaj saradnje vrhovnih revizorskih institucija sa INTOSAI i EUROSAI radnim grupama za reviziju životne sredine.


Sastanak je učesnike okupio i oko teme revizija koje vrhovne revizorske institucije zemalja članica Evropske unije sprovode u vezi sa značajnim pitanjima Evropske unije. Tokom sastanka, delegacija Državne revizorske institucije Republike Srbije predstavila je Izveštaj o aktivnostima Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda.


Pored predstavnika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije, na sastanke Kontakt komiteta pozivaju se i predstavnici VRI država kandidata za pristupanje EU Albanije, Makedonije, Islanda, Crne Gore, Srbije i Turske, kao i predstavnici IDI, EUROSAI, INTOSAI i SIGMA-e, u svojstvu posmatrača.