Izveštaj o radu DRI za 2019. godine razmatran na plenarnoj sednici Narodne skupštine

28. decembar 2020. godina
Izveštaj o radu DRI za 2019. godine razmatran na plenarnoj sednici Narodne skupštine

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI)i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je poslanicima, na drugoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, u dvanaestom sazivu, 26. decembra 2020. godine Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu.

Obrazlažući godišnji izveštaj o radu DRI za 2019. godinu dr Pejović je naglasio da je tokom prošle godine sastavljen, subjektima revizije uručen i na sajtu DRI objavljen 241 izveštaj o reviziji, kao i 264 poslerevizionih izveštaja, što ukupno čini 505 izveštaja.

DRI je dala 140 revizorskih ocena ili mišljenja, od čega su 33 pozitivna, 102 sa rezervom, četiri negativne i jedna uzdržavajuća ocena, naglasio je dr Pejović i dodao da je deset subjekata kršilo obavezu dobrog poslovanja, dok je kod jednog subjekta bilo u pitanju teže kršenje obaveze dobrog poslovanja.

On je naveo da su kod pripremnih radnji za sastavljanje finansijskih izveštajakod subjekata revizije utvrđene greške u ukupnom iznosu od 163, 2 milijarde dinara.

Što se tiče finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije utvrdili smo nepostojanje ili nepotpuno postojanje internih akata koja regulišu interne postupke i procedure, neusaglašenost internih akata sa aktima više pravne snage, nepouzdanu knjigovodstvenu dokumentacije, istakao je dr Pejović.

Kao glavni i najveći problem u javnom sektoru, generalni državni revizor je naveo nedovoljno uspostavljen efikasan interni kontrolni sistem, kao i nedovoljno uspostavljenu internu revizije.

Kod 149 subjekata koji imaju obavezu uspostavljanja funkcije interne revizije, utvrđeno je da je ona uspostavljena kod 64 subjekta, kod 17 subjekata je delimično uspostavljena, a 68 subjekata je nije uopšte uspostavilo, rekao je dr Pejović.

Kod prihoda i primanja državni revizori utvrdili su greške u iznosu od 65,6 milijardi dinara, dok nepravilnosti u prihodima iznose 29 miliona dinara. Što se tiče rashoda i izdataka greške iznose 79,3 milijardi dinara, dok nepravilnosti u rashodima i izdacima iznose 3,94 milijarde dinara.

Kada je reč o javnim nabavkama, dr Pejović je naveo da je u revizijama tokom 2019. godine obuhvaćeno 29,2 milijarde dinara javnih nabavkii da je utvrđeno 2,82 milijarde dinara nepravilnosti, odnosno 9,7 odsto.

Svaki deseti dinar u javnim nabavkama kod revidiranih subjekata ima neki od propusta meren prema proceduri koja je određena Zakonom o javnim nabavkama, naglasio je dr Pejović. Kako je objasnio, najveće nepravilnosti, u iznosu od 306 miliona dinara, se odnose na izvršenja rashoda i izdataka bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da pri tom nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

Preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija iznosilo je 238 miliona dinara i tu je, uglavnom, reč o jedinicama lokalne samouprave.

Državna revizorska institucija dala je subjektima revizije tokom 2019. godine1970 preporuka. U preporukama prvog prioriteta realizovano je 89 odsto preporuka.

Govoreći o prijavama dr Pejović je rekao da je DRI podnela 256 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 12 prijava za privredni prestup i 33 krivične prijave, odnosno 301 prijavu protiv 384 odgovornih lica. Dodao je da je Institucija podnela i 47 informacija nadležnim organima.

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić rekla je da je taj Odbor imao dobru saradnju sa DRI i da je Izveštaj o radu uradila na standardizovan način.

Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu razmatran je sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 23. novembra 2020. godine.

Zaključak Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava povodom razmatranja Izveštaja o radu DRI za 2019. godinu usvojen je glasovima 180 članova Parlamenta, dok jedan prisutan poslanik nije glasao.

Na posebnoj sednici Narodne skupštine, osim Izveštaja o radu DRI za 2019. godinu, razmatrani je i Redovan godišnji izveštaj za 2019. godinu koji je podneo Zaštitnik građana, Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značajai Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2019. godinu koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Redovan godišnji izveštaj za 2019. godinu koji je podneo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.