Novi narodni poslanici upoznati sa nadležnostima DRI

15. decembar 2020. godina
Novi narodni poslanici upoznati sa nadležnostima DRI

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je novim narodnim poslanicima nadležnosti i delokrug rada Institucije tokom vebinara koji je organizovan pod nazivom „Nezavisne institucije kao deo nadzornog mehanizma Narodne skupštine“.

Dr Pejović je naglasio da je DRI osnovana Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji koji je donet 2005. godine i po kome je Institucija najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji u čijoj nadležnosti se nalazi oko 11000 korisnika javnih sredstava.

Od aprila 2018. godine u DRI su se dogodile značajne promene u načinu rada, a sve u cilju bržeg i boljeg kontakta sa subjektima revizije i radi što efikasnijeg sprovođenja revizije, rekao je dr Pejović i podsetio da DRI sprovodi tri vrste revizije - reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja i reviziju svrsishodnosti poslovanja.

Za narodne poslanike važne su sve tri vrste revizije, ali najznačajnija je revizija pravilnosti poslovanja, jer putem ove revizije narodni poslanici imaju uvid da li subjekti revizije u svom poslovanju poštuju zakon, istakao je dr Pejović.

Po njegovim rečima DRI dobro sarađuje sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, naročito u poslednje tri godine, jer se sednice Odbora, osim u Narodnoj skupštini, održavaju i van sedišta Skupštine.

Na sednicama Odbora za finansije koje se održavaju van sedišta Narodne skupštine govorimo o izveštaju o reviziji subjekta kod koga se sednica održava, zatim predstavljamo sektorske izveštaje, a dajemo i predloge, odnosno inicijative za izmenu i dopunu propisa za koje, tokom sprovođenja revizija, uočimo da nisu regulisali određene oblasti ili su određena pitanja regulisali na dva različita načina, rekao je dr Pejović. On je pohvalio i saradnju sa Pododborom za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama DRI.

Govoreći o planiranju revizija finansijskih izveštaja, dr Pejović je pojasnio da ih DRI planira na osnovu obima rashoda i izdataka korisnika javnih sredstava.

Što je veći obim, veće su i šanse da taj subjekt bude obuhvaćen godišnjim Program revizije. Svake godine će nam biti subjekti koji su najveći potrošači budžeta, poručio je dr Pejović.

Po njegovim rečima, do 2018. godine DRI je imala dva tima za sprovođenje revizija svrsishodnosti poslovanja, ove godine imamo 13 timova, a naredne godine biće ih 15.

Tih 15 izveštaja o reviziji svrsishodnosti koje naredne godine budemo sprovodili odnosiće se na razne oblasti, pa će DRI, osim sa Odborom za finansije, sarađivati i sa ostalim odborima Narodne skupštine, rekao je dr Pejović i dodao da DRI ima skoro 200 revizora koji su obučeni da sprovode revizije svrsishodnosti poslovanja.

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti poslovanja su važni za narodne poslanike, jer ukazuju na niz pojava u društvu. Na osnovu ovih izveštaja narodni poslanici će moći da donose relevantne odluke i da daju odgovarajuće preporuke izvršnim organima vlasti, poručio je dr Pejović.

Kako je naglasio generalni državni revizor, Srbija je na dobrom putu da uredi svoje finansije, jer se ove godine, prvi put u istoriji, dogodilo da se Završni račun budžeta Republike Srbije usvaja zajedno sa mišljenjem državnog revizora.

Vebinar pod nazivom „Nezavisne institucije kao deo nadzornog mehanizma Narodne skupštine“ organizovao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).