Održan EUROSAI Seminar o reviziji pravilnosti poslovanja

30. oktobar 2014. godina
Održan EUROSAI Seminar o reviziji pravilnosti poslovanja
Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) učestvovala je na međunarodnom seminaru koji je pod nazivom “Revizija pravilnosti poslovanja:korišćenje smernica za reviziju pravilnosti poslovanja (ISSAI 400 i ISSAI 4000- 4999) i najbolje prakse", održan 28-29. oktobra 2014. u Viljnusu, u Litvaniji.

Više od 60 učesnika – revizora, vođa timova i stručnjaka za metodologiju – razmenilo je stručnost i iskustva u primeni Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI).

''Jedan od ciljeva revizije javnog sektora je promovisanje transparentnosti i odgovornosti u upravljanju. Primena ISSAI standarda u reviziji javnog sektora je od velike pomoći na ovom putu. Međutim, važno je priznati i činjenicu da se vrhovne revizorske institucije (VRI) suočavaju sa određenim brojem izazova u primeni ISSAI standarda. To je razlog zbog čega je potrebno da se sastajemo i razmenjujemo naša iskustva i najbolje prakse i da zajednički rešavamo pitanja koja se javljaju pri primeni ISSAI standarda'', rekla je generalni revizor VRI Litvanije, Giedre Švediene.

Seminar je započeo prezentacijom Jensa Gunvaldsena, predsedavajućeg Potkomiteta Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) za reviziju pravilnosti poslovanja, koji je odgovoran za razvijanje standarda VRI za reviziju pravilnosti poslovanja. On je dao uvod u rezultate aktivnosti Potkomiteta i planove za unapređenje standarda.

Šofikul Islam, rukovodilac programa u Razvojnoj inicijativi INTOSAI (IDI) predstavio je dva nedavno razvijena alata: iCAT, alat za procenu primene ISSAI standarda u reviziji pravilnOsti poslovanja, kao i Priručnik za primenu ISSAI standarda za reviziju pravilnosti poslovanja.

Revizori i stručnjaci za metodologiju iz VRI Litvanije, Letonije, Turske, Finske i Estonije su predstavili najbolje prakse svojih institucija i razmatrali metodološka pitanja i izazove kada je reč o primeni Smernica za reviziju pravilnosti poslovanja. Gostujući govornici su podelili svoje uvide i praktične primere načina na koji se može postići efektivnija saradnja između revizora i subjekta revizije.

Tokom seminara su doneti zaključci koji će učesnicima pomoći da uspešnije rešavaju probleme koji nastaju u reviziji pravilnosti poslovanja u njihovim zemljama, kao i da olakšaju unapređenje standarda, na čemu će raditi Potkomitet za reviziju pravilnosti poslovanja.

Delegacija DRI je sa evropskim kolegama podelila iskustva iz sprovođenja revizije pravilnosti poslovanja, poput obuhvata, predmeta, kriterijuma i uzorkovanja za ovu vrstu revizije.

Ovaj seminar za članice Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) je organizovala VRI Litvanije.

EUROSAI je jedna od sedam regionalnih radnih grupa Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI). Trenutno je čini 50 članica: vrhovne revizorske institucije 49 zemalja i Evropski revizorski sud.

Državna revizorska institucija Republike Srbije učestvuje u aktivnostima EUROSAI od 2009. godine.

Video galerija