Odsustvo javne odgovornosti na nivou lokalnih vlasti

29. maj 2015. godina
Odsustvo javne odgovornosti na nivou lokalnih vlasti

Ključni problemi kada je u pitanju upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou su nedovoljno efikasno korišćenje javnih sredstava, upravljanje javnom imovinom i nedovoljno poštovanje zakona, propisa i procedura, što jasno ukazuje na odsustvo javne odgovornosti, rekao je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije. On je na skupu "Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou" naglasio da postoje nepravilnosti u oblasti izdavanja poslovnog prostora u zakup i pozvao državu da što pre obrati pažnju na ovaj problem.

Država ne obraća dovoljno pažnje ni na činjenicu da se značajan iznos javnih prihoda naplaćuje izvan budžeta lokalnih vlasti, čime se izbegava njihova budžetska kontrola, istakao je Sretenović. On je dodao da je potrebno regulisati pitanje plata za izabrana, imenovana, postavljena i zaposlena lica u gradskim opštinama, pošto to pitanje nije regulisano na jasan način u sadašnjim propisima.

Pitanje subvencija nije posebno tretirano nijednim propisom, rekao je Sretenović. On je objasnio da je Državna revizorska institucija do sada izvršila reviziju u svim gradovima, većem delu opština i u skoro svim gradskim opštinama.

Planiramo da sve lokalne vlasti ubuduće revidiramo kontinuirano u razmaku od dve ili tri godine, poručio je Sretenović.

Zoran Perišić, predsednik Stalne konferencije gradova i opština je naglasio da je cilj projekta "Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou" povećanje efikasnosti javnih finansija, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou. On je dodao da je SKGO, u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom, objavila Analizu dosadašnjih izveštaja Državne revizorske institucije u vezi sa radom jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, Analizu uticaja procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji na lokalnu samoupravu i Analizu ključnih problema u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou.

Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj naglasila je da se jedna od glavnih aktivnosti projekta odnosi na nalaze Državne revizorske institucije.

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je istakao da ministarstvo predstavlja oslonac svim lokalnim samoupravama radi unapređenja sistema lokalne samouprave.

Ovo je poslednji od 15 skupova koje je organizovala Stalna konferencija gradova i opština, a na kojima je predavanja izvodio dr Duško Pejović, vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti. Skupovi, kojima je prisustvovalo više od 300 predstavnika lokalnih vlasti, su organizovani u okviru projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou“koji realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom, a koji finansira Vlada Švedske.