Okrugli sto o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija

09. septembar 2016. godina
Okrugli sto o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija

U Sarajevu je, 8. septembra 2016. godine održan Okrugli sto o nezavisnoti vrhovnih revizorskih institucija kojem je prisustvovala i delegacija Državne revizorske institucije. Domaćin događaja bila je Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, a stručnu, logističku i finansijsku podršku događaju pružila je organizacija SIGMA.

Okrugli sto okupio je predstavnike vrhovnih revizorskih institucija Mreže država kandidata i potencijalnih kandidata, predstavnike odbora za finansije i budžet oba doma Parlamentarne skupštine BiH, predstavnika Evropskog revizorskog suda, Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti, kao i predstavnike SIGMA-e.

Okrugli sto otvorio je generalni revizor Kancelarije za reviziju institucija BiH Dragan Vrankić, zajedno za direktorkom SIGMA programa, Karen Hil. Prisutnima se obratila i na značaj teme Okruglog stola ukazala i šefica Sektora operacija za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH, Kloi Berger.

Predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović bio je uvodničar u temu „Finansijska nezavisnost VRI“. Govoreći o preduslovima neophodnim za sticanje finansijske nezavisnosti i njenom stvarnom stanju, Sretenović se osvrnuo na važna pitanja u vezi sa ovom oblašću: Rezoluciju A/66/209 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija; Limsku deklaraciju o smernicama za načela revizije (ISSAI 1), Meksičku deklaraciju o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI 10), kao i Okviru za merenje učinka vrhovnih revizorskih institucija Razvojne inicijative INTOSAI.

Cilj okruglog stola bio je stvaranje platforme za raspravu među vrhovnim revizorskim institucijama - članicama Mreže, o izazovima sa kojima se one suočavaju u pogledu svoje zakonske, organizacione i finansijske nezavisnosti. Osim toga, učesnici Okruglog stola razmatrali su mogućnostizradite sveobuhvatne analize ključnih problema i utvrđivanja mogućih primera dobre prakse na osnovu kojih VRI mogu nadograditi svoje postojeće kapacitete i pronaći potencijalno primenljiva rešenja.