Pozitivna ocena Evropske komisije za napredak eksterne revizije na onlajn sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku

28. oktobar 2020. godina
Pozitivna ocena Evropske komisije za napredak eksterne revizije na onlajn sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović izložio je predstavnicima Evropske komisije stanje u vezi sa eksternom revizijom, naročito u vezi sa saradnjom sa Narodnom skupštinom, uticajem rada DRI i praćenjem sprovođenja preporuka, na sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku za praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbije Evropskoj uniji (EU), koji je ove godine održan onlajn. Evropska komisija je pozitivno ocenila napredak eksterne revizije, a naročito pohvalila aktivnosti u vezi sa povećanjem obuhvata i kvaliteta revizija, naročito revizija svrsishodnosti, kao i povećanja uticaja DRI.

Pored dr Pejovića, sastanku su ispred Državne revizorske institucije prisustvovali i vrhovni državni revizor u Sektoru za metodologiju i razvoj Ivica Gavrilović, sekretar Institucije Milena Milinković, načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić i viši savetnik za evropske integracije Tomislav Jovanović. Sastankom je predsedavala Ketrin Vent, šefica Odseka za Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje i susedsku politiku.

Teme Pododbora odnosile su se na ekonomsku situaciju i izglede u Republici Srbiji, poboljšanje funkcionisanja tržišne ekonomije i jačanje konkurentnosti privrede, internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru (IFKJ) i eksternu reviziju, i statistiku.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva pravde, kao i predstavnici Fiskalnog saveta, Narodne banke Srbije, Republičkog zavoda za statistiku i Privredne komore Srbije. Sastanak su pratili i predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o prostupanju Republike Srbije EU i Delegacije EU u Republici Srbiji.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je međunarodni ugovor koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine čime je Srbija dobila status države pridružene Evropskoj uniji. Dve najvažnije obaveze koje je Srbija preuzela potpisivanjem ovog sporazuma odnose se na uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU. SSP predstavlja pravni osnov za unapređenje saradnje Srbije i EU u brojnim oblastima: ekonomska i trgovinska politika, statistika, bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge, revizija i finansijska kontrola, promocija i zaštita investicija, industrijska saradnja, mala i srednja preduzeća, turizam, poljoprivreda i agro-industrijski sektor, ribarstvo, carine, porezi, socijalna saradnja, obrazovanje i obuka, kulturna saradnja, saradnja u audiovizuelnoj oblasti, informatičko društvo, elektronske komunikacijske mreže i usluge, informisanje i komunikacije, transport, energetika, nuklearna bezbednost, životna sredina, istraživanje i tehnološki razvoj, regionalni i lokalni razvoj i javna uprava.