Regionalna konferencija „Jačanje regionalne saradnje parlamenata Zapadnog Balkana radi unapređenja upravljanja javnim finansijama“

11. septembar 2016. godina
Regionalna konferencija „Jačanje regionalne saradnje parlamenata Zapadnog Balkana radi unapređenja upravljanja javnim finansijama“

U organizaciji Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana (NPC), Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD) i Svetske banke, u Beogradu je 10. septembra 2016. godine održana Regionalna parlamentarna konferencija pod nazivom ‘’Jačanje regionalne saradnje parlamenata Zapadnog Balkana radi unapređenja upavljanja javnim finansijama’’, na kojoj je učestvovao i predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović.


U okviru panela ’’Saradnja VRI i parlamenata na Zapadnom Balkanu“, generalni državni revizor je prisutnima predstavio ideje za unapređenje saradnje vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata na Zapadnom Balkanu. On je rekao da uređeno i efikasno korišćenje javnih sredstava predstavlja jedan od osnovnih preduslova za pravilno upravljanje javnim finansijama i efektivnost odluka nadležnih vlasti, i dodao da je preko potrebno da svaka zemlja ima vrhovnu revizorsku instituciju čija je nezavisnost zagarantovana ustavom i zakonom.


Ključni akteri u lancu odgovornosti i finansijske kontrole su Parlament, izvršna vlast, vrhovna revizorska institucija i parlamentarni odbor koji treba zajednički da pruže uveravanje da je novac poreskih obveznika adekvatno utrošen. Funkcije vrhovne revizorske institucije i Odbora u pogledu finansijske kontrole javnih institucija su zavisne i komplementarne. Odbor se oslanja na rezultate vrhovne revizorske institucije da bi pozivao izvršnu vlast na odgovornost. Slično tome, vrhovna revizorska institucija se oslanja na Odbor da bi promovisala korektivne mere koje su preporučene na osnovu rezultata revizije. Stoga je bitno da ove institucije zadrže dobar poslovni odnos u cilju efektivne kontrole i odgovornosti“, rekao je Sretenović.


On je ukazao na značaj saradnje Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava preko čijih članova Institucija najčešće ostvaruje saradnju sa Narodnom skupštinom, kao i da očekuje nastavak uspešne saradnje.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Vestministerske fondacije za demokratiju, predstavnici Svetske banke, kao i predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić.