Saopštenje Državne revizorske institucije povodom tekstova o postupanju poslanika u ranijim sazivima Narodne skupštine Republike Srbije i stavljanja Institucije u negativan kontekst

28. oktobar 2020. godina
Saopštenje Državne revizorske institucije povodom tekstova o postupanju poslanika u ranijim sazivima Narodne skupštine Republike Srbije i stavljanja Institucije u negativan kontekst

Državna revizorska institucija (DRI) je u prethodnom periodu u par navrata bez osnova stavljena u negativan kontekst, kao posledica nepoznavanja Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji. S obzirom da DRI uvek i svima ukazuje na propise, tako je u tri navrata ukazala i novinarki Centra za istraživačko novinarstvo (CINS).


Da se naše ime ne bi koristilo u negativnom kontekstu, bez osnova i bez navođenja istine, smatramo potrebnim da još jednom ukažemo, kroz ovo saopštenje, da DRI ne sprovodi reviziju pojedinačnih ponašanja fizičkih i pravnih lica, već revidira finansijske izveštaje subjekata revizije, pravilnost i svrsishodnost njihovog poslovanja, a radi davanja mišljenja da li su izveštaji istiniti, njihova postupanja pravilna i poslovanje svrsishodno. Dakle, DRI nema nadležnost niti obavezu da kontroliše ponašanje pojedinaca, što se u pomenutim tekstovima potencira.


U tekstu se sa nipodaštavanjem komentariše odgovor DRI koji sadrži pojašnjenje kako se izrađuje Program revizije, koji donosi najviši organ DRI. U Republici Srbiji ima oko 11.000 korisnika javnih sredstava, potencijalnih subjekata revizije, te se pri donošenju Programa revizije moraju primenjivati stručno i metodološki utvrđeni kriterijumi.


DRI ne želi ni na koji način da spori istraživačko novinarstvo, naprotiv, ali smatra da autor teksta treba da obradi temu na način da se pravilno tumače sve sa njom povezane okolnosti, a posebno da se uzme u obzir zakonski okvir u kome DRI postupa, sadržan u Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji.


Pogrešnim tumačenjem našeg rada i nedovoljnim poznavanjem pravnog sistema Republike Srbije može se narušiti ugled Institucije, koja svoj rad od osnivanja obavlja nezavisno i profesionalno. Da bi se više doprinosilo istini, potrebno je sagledati nadležnosti koje nam propisuje Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji, a potom govoriti da li smo nešto uradili ili ne.