Sedmi sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

23. maj 2016. godina
Sedmi sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku

Delegacija Institucije učestvovala je na sedmom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku, održanom 19-20. maja u Madridu, u organizaciji Revizorskog suda Španije. Sastanku su prisustvala 34 učesnika iz 18 VRI. Suštinski zadatak ove Radne grupe istaknut je kroz njena dva cilja: promovisanje etike kao jednog od stubova VRI i promovisanje etičkog ponašanja u organizacijama javnog sektora kroz revizorsku funkciju VRI.

Radna grupa je uvela i održavanje informativnih sesija kao korisnog alata za širenje informacija o svom radu u okviru VRI. Na taj način, rad ove Radne grupe nije ograničen samo na njene članove, već se sa istim upoznaju i rukovodioci i revizori u VRI. Stoga je Radna grupa kao ’’dobru praksu’’ usvojila pristup da organizuje informativne sesije sa zaposlenima u VRI domaćinu sastanka. Ovo se pokazalo kao izuzetno korisna i pozitivna inicijativa. Tako je, u okviru druge tačke dnevnog reda, održana radionica za oko 70 učesnika (oko 45 kolega iz VRI Španije i 25 članova Radne grupe).

Održana je radna sesija članova Radne grupe posvećena Cilju 1 Radne grupe ’’Promovisanje etike kao stuba VRI’’. VRI Poljske je detaljnije predstavila rad na revidiranju ISSAI 30 i diskutovano je o komentarima dobijenim od VRI tokom faze ’’nacrta za izlaganje’’ i o slučajevima u kojima su tražena dodatne uputstva.

Što se tiče opšteg cilja 1, specifičnog cilja 1 Plana rada Radne grupe ’’pripremiti video zapis radi podizanja svesti o važnosti etike kao jednog od stubova VRI’’, nakon razmatranja nekoliko opcija za nastavak ovog projekt, članovi Radne grupe su se saglasili sa predlogom predstavnika VRI Mađarske, da se sugeriše Upravnom odboru EUROSAI da pokrene takmičenje. Kroz ovo takmičenje, EUROSAI bi pozvao kolege iz VRI da pripreme video zapis(e) o etici i dodelio nagradu pobedniku. Ovim bi se ispunio cilj Radne grupe da obezbedi video zapise, prevazišli bi se tehnički i finansijski problemi i omogućilo podizanje svesti o etici kroz samu aktivnost pripreme video zapisa. Pripremljen je i predlog za ovo takmičenje za podnošenje Upravnom odboru EUROSAI.

Što se tiče opšteg cilja 1, specifičnog cilja 2 Plana rada Radne grupe ’’ojačati sisteme za praćenje i kontrolu etike u VRI’’, učesnici su zaključili da dokument koji je već pripremio Evropski revizorski sud (ERS) predstavlja dobru osnovu za rad i odlučili da bi ga trebalo malo dopuniti kako bi vodio VRI u usvajanju osnovnih načela u sopstvenim institucijama. Primeri instrumenata bi mogli biti uključeni kao aneksi glavnog dokumenta, nadograđujući se na prakse koje su već utvrđene u dokumentima Radne grupe i razmatrajući zahteve VRI tokom nacrta za izlaganje ISSAI 30.