Švedska podržava odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

16. oktobar 2020. godina
Švedska podržava odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

Uspostavljanje sistema za automatizaciju postupka revizije- AMS softvera, koji će Državna revizorska institucija testirati do kraja godine, predstavlja značajan korak u razvoju DRI i glavnu aktivnost projekta „Platforma za odgovorno upravljanje u javnim finansijama“ koji DRI sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Na sastanku Upravnog odbora pomenutog UNDP projekta dr Pejović je naglasio da je digitalizacija postupka revizije naročito važna tokom pandemije Kovid-19, jer će ovakav sistem omogućiti nesmetano sprovođenje revizija, u bezbednom okruženju i uz potpun pristup informacijama.

Osim AMS softvera, planiramo da uz podršku projekta i funkcionalno i vizuelno unapredimo vebsajt DRI, kako bismo zainteresovanim stranama što bolje predstavili rezultate sprovođenja revizija, istakao je dr Pejović. Kako je naveo, Državnoj revizorskoj instituciji potrebna je i podrška u sprovođenju obuka za zaposlene u oblasti unapređenja revizija u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), novih vrsta revizija i unapređenju poslovnih procesa u Instituciji.

Uveren sam da ćemo, u saradnji sa ostalim partnerima na projektu, postići zajednički cilj, a to je da trošenje javnih sredstava, na svim nivoima vlasti, bude u skladu sa zakonima i propisima, poručio je dr Pejović.

Šef razvojne saradnje Švedske agencije za međunarodnu razvoj (SIDA) Ola Anderson u ime donatora, predstavio je dosadašnji rad SIDA-e u sektoru javnih finansija. On je naglasio da je zadovoljan napretkom u mnogim oblastima i dodao da je borba protiv korupcije presudna za proces integracije Republike Srbije u EU. Po njegovim rečima, potrebno je povećanje vidljivosti projekata u javnosti kao predstavljanje podrške EU u Srbiji.


Stalna predstavnica UNDP u Srbiji Fransin Pikap je naglasila da je UNDP projekat povezao sve zainteresovane strane u oblasti javnih finansija i istakla da UNDP održava visok nivo dugogodišnjih partnerstava sa svim učesnicima poput jedinica lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, medija.

Nova platforma se razvija u okviru dvogodišnjeg projekta vrednog tri miliona dolara koji finansira Kraljevina Švedska, a koji sprovodi UNDP sa partnerskim institucijama. Pored DRI, partneri na projektu su Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Poreska uprave i Stalna konferencije gradova i opština.

Državna revizorska institucija sarađuje sa UNDP od 2010. godine u oblasti unapređenja javnih finansija u Republici Srbiji. U okviru prethodnih inicijativa sa UNDP, DRI je podigla svoje kapacitete kroz stručne obuke zaposlenih, sertifikaciju državnih revizora, primenu međunarodnih standarda revizije, učešće na međunarodnim skupovima posvećenim standardima revizije, učešće u radnim grupama EUROSAI/INTOSAI, kao i izradi vebsajta Institucije.