Snežana Trnjaković, po ovlašćenju

Dana 8. januara 2019. godine, imenovana je za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 3.

Rođena je 3. jula 1958. godine u Zemunu.

Osnovnu školu i IXbeogradsku gimnaziju završila je u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala na odseku zaposlovnu ekonomiju.

Ima 34 godine radnog iskustva, od toga 20 godina iskustva u javnom sektoru i 14 godina iskustva u realnom sektoru.

U Državnoj revizorskoj instituciji zaposlena je od kraja 2010. godine kao državni revizor u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Na poslove ovlašćenog državnog revizora raspoređena je 2015. godine.

Prethodno radno iskustvo u javnom sektoru odnosi se na poslove kontrole obračuna i uplate javnih prihoda i poslove interne revizije, i to:

  • Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Direkcija Beograd - osam godina na poslovima kontrole obračuna doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, poslovima interne revizije i pomoćnika direktora za finansijske poslove u Sektoru za informacione tehnologije.
  • Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Novi Beograd - četiri godine na poslovima šefa Odseka za kancelarijsku kontrolu, inspektor terenske kontrole.

U realnom sektoru radila je nafinansijsko-računovodstvenim poslovima, od najniže do najviše pozicije, i to:

  • Most – kolor d.o.o. Beograd -finansijski direktor;
  • Informatika a.d. Beogra - savetnik za poslove finansija;
  • Interkomerc S.O.U.R.Beograd - referent finansijske službe.

Stekla je sledeća revizorska i računovodstvena zvanja:

  • Ovlašćeni državni revizor (2012), Državna revizorska institucija;
  • Državni revizor (2012), Državna revizorska institucija;
  • Ovlašćeni revizor (2002), SMF, Beograd;
  • Ovlašćeni računovođa (2000), SRRS, Beograd.

Služi se engleskim jezikom i paketom MC office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Učestvovala je na brojnim seminarima, radionicama i okruglim stolovima u oblasti revizije javnog sektora, javnih finansija, budžetskog sistema, javnih nabavki. Inicirala je izmene i dopune propisa iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, budžetskog sistema i javnih nabavki.

Udovica je, majka dvoje dece.