Државна ревизорска институција

Институт економских наука у Београду тешко кршио обавезу доброг пословања

01. јун 2022. година
Институт економских наука у Београду тешко кршио обавезу доброг пословања

Државна ревизорска институција спровела је ревизију правилности пословања Института економских наука у Београду и сачинила Извештај о ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и остваривање и расподелу прихода за 2019. годину, број 400-707/2020-03/11 од 28. децембра 2020. године.

Одговорно лице Института је у остављеном року доставило Одазивни извештај, у коме су исказане предузете мере за отклањање утврђених неправилности. Приликом оцене наведеног извештаја, Институција је утврдила да исти није веродостојан. Након тога извршена је ревизија одазивног извештаја.

У Извештају о ревизији одазивног извештаја Института економских наука у Београду, као и Послеревизионом извештају о мерама исправљања Института, утврђено је да је настало тешко кршење обавезе доброг пословања, јер Институт није отклонио откривену неправилност која се односи на неосновано дато право директору Института на увећање плате по основу функционалног додатка, већ је и даље настављено са исплаћивањем додатка без правног основа, односно на тај начин се незаконито и даље троше јавна средства.

Институција је о тешком кршењу обавезе доброг пословања Института обавестила Народну скупштину Републике Србије и сходно члану 40. став 11. тачка 1) Закона о Државној ревизорској институцији и члану 41. став 1. Пословника о раду Државне ревизорске институције, упутила Управном одбору Института Захтев за разрешење одговорног лица.

Управни одбор Института није усвојио захтев за разрешење одговорног лица, односно директора Института.

Сви наведени извештаји су доступни на интернет презентацијиИнституције www.dri.rs