Марија Обреновић

На функцију потпредседника Савета Државне ревизорске институције изабрана је 20. априла 2023. године на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години, на период од пет година.

Рођена је 1983. године у Лесковцу, а основну и средњу школу завршила је у Београду. На факултету за пословне студије, дипломирала је 2007. године, док је академско звање дипломираног инжењера организационих наука - мастер стекла на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, на одсеку Менаџмент, програмско подручје Управљање инвестицијама.

Докторске академске студије уписује 2017. године, на Београдској банкарској академији – студијски програм финансије, докторску дисертацију израђује на тему: Утицај некаматних прихода на управљање банкарским капиталом у условима кризе на примеру Европске Уније.

Специјалистичко звање инвестиционог саветника стекла је 2013. године у оквиру Комисије за хартије од вредности Републике Србије, док је у оквиру наведене комисије звање брокера стекла 2016. године. Завршила је Академију стратешког лидерства, Alterna International, Powered by Brian Tracy, која представља премијум специјализоване програме едукација и тренинга, који су додатно оснажени разменом искустава професионалаца који учествују у програму. Од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника стекла је лиценцу за обављање послова стечајног управника 2020. године.

Поред наведених специјалистичких звања, 2021. године стекла је и звање ревизора, при Комори овлашћених ревизора.

Професионалну каријеру започела је децембра 2007. године у Министарству финансија – Управи за трезор, у Сектору за управљање јавним дугом, као аналитичар за директно задужење Републике Србије, а наведене послове наставила је да обавља и у Управи за јавни дуг, у оквиру Министарства финансија. У периоду од 2010. до 2011. године радно ангажовање наставила је као консултант у ревизорско консултантској компанији BDO Bussiness Advisory doo. У компанији Дунав осигурање а.д.о, као самостални саветник у Сектору за праћење потраживања и обавеза из области осигурања на нивоу Компаније, радила је у периоду од 2011. до 2013. године, обављајући послове у вези са израдом анализа и пројекција у процесу реструктурирања и рефинансирања финансијских обавеза.

Десетогодишње радно искуство у Народној банци Србије стекла је почев од 2013. године, где је обављала послове из области управљања девизним резервама у оквиру Сектора за девизне послове, односно у оквиру Сектора за монетарне и девизне операције, где је у периоду од 2015. до 2018. године, обављала послове шефа Одсека за текућу девизну позицију, девизну ликвидност и извештавање

Током професионалне каријере учествовала је у раду бројних стручних група и пројеката. Похађала је велики број курсева и семинара од којих су најзначајнији семинари у организацији Banque de France - Back-office operations in a central bank and analyze the processing chain and the related risks, затим у организацији Удружења банака Србије на тему Примена Базел III стандарда, у области које се односе на адекватност капитала, оперативни ризик и ризик ликвидности, спајања и аквизиције. Учесник је била округлог стола на тему „Презентација Студије изводљивости о општинским обвезницама“ у оквиру Програма подршке општинама IPA 2007, у организацији Министарства за државну управу и локалну самоуправу Србије, семинара у организацији Центра за развој финансија Републике Словеније (ЦЕФ), на тему „Public Debt Management”, програма „International Summer University Macedonia (ISUM)” у организацији Academic Training Association из Холандије, на предмету „Organizational theory and behaviour“, 2006. године, као и бројних других семинара у организацији домаћих и међународних институција и финансијских организација.

Поседује напредан ниво познавања различитих области рада на рачунару и говори енглески језик.