О ревизији

Под ревизијом се подразумева поступак испитивања и оцене финансијских извештаја, на основу којих се даје стручно мишљење о реалности и објективности стања имовине, капитала, обавеза и резултата пословања.

Конкретно, ревизија финансијских извештаја представља испитивање докумената, исправа, извештаја и других информација, ради прикупљања довољног, адекватног и поузданог доказа за изражавање мишљења да ли финансијски извештаји субјекта ревизије истинито и објективно приказују његово финансијско стање, резултате пословања и новчане токове, у складу са прихваћеним рачуноводственим начелима и стандардима.

Ревидирање пословања према Закону о Државној ревизорској институцији значи прибављање довољног, адекватног и поузданог доказа за изражавање мишљења о правилности и сврсисходности пословања корисника јавних средстава. Ревизија правилности пословања значи испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са примањима и издацима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе.

Ревизија сврсисходности пословања значи испитивање трошења средстава из буџета и других јавних средстава, ради стицања довољног, адекватног и поузданог доказа за извештавање да ли су средства од стране субјекта ревизије употребљена у складу са начелима економије, ефикасности и ефективности као и у складу са планираним циљевима.

За разлику од екстерне, интерна ревизија је независна функција установљена унутар организације која испитује и процењује њене активности. Сврха интерне ревизије је помоћ члановима организације, а посебно помоћ управи у делотворном испуњавању њихових обавеза и одговорности, снабдевајући је анализама, проценама, препорукама, саветима и информацијама које се односе на активности организације.

Делокруг рада интерне ревизије је важан и са становишта ревизије финансијских извештаја. Ту чињеницу потврђује постојање Међународног стандарда ревизије 610 - „Коришћење резултата рада интерне ревизије". Делокруг рада интерне ревизyе је првенствено намењен руководству предузећа. Екстерни ревизори финансијских извештаја могу се користити радом интерне ревизије ако процене да им је она од користи.

Ревизор у поступку планирања ревизије треба да процени активност интерне ревизије како би могао ефикасно приступити обављању ревизије. Извесне делове рада интерне ревизије ревизор може користити у свом извештају.

За квалитет ревизије од пресудног значаја је њена независност, која мора бити институционализована кроз адекватну организациону структуру и прописе.