Пословник ДРИ

Пословник Државне ревизорске институције је интерни акт којим се ближе уређује начин и поступак по коме Државна ревизорска институција врши своју надлежност ревизије, саветовања корисницима јавних средстава, начин извештавања Народне скупштине, организација и састав Институције, начин обезбеђивања јавности рада, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад Институције.

Преузмите документ