Жељко Мотић

Рођен је 19. децембра 1976. године у Петровцу на Млави. По занимању је дипломирани економиста са сертификатима рачуновође, државног ревизора и овлашћеног државног ревизора. Иза себе има преко 20 година радног искуства, од чега преко 15 година у јавном сектору. Своје прво радно искуство из области управљачког рачуноводства стекао је у друштвеном предузећу „Мермер“, Жагубица, у периоду од 2001 до 2004. године. Током 2004. године био је запослен у Дому здравља Жагубица на пословима обрачуна зарада, робног и финансијског књиговодства, као и састављања финансијских извештаја за директора, управни одбор и Републички завод за здравствено осигурање. Од јануара 2005. године радио је у Општинској управи општине Жагубица, прво на радном месту шефа рачуноводства, а од 2008. године на месту руководиоца Одељења за финансије и буџет Општинске управе општине Жагубица. Током 2009. године управљао је преузимањем надлежности од Републичке Пореске управе и увођењем Локалне пореске администрације у Општини Жагубица, што је представљено на завршној конференцији MSPNE програма у Београду у мају 2010. године као један од најбољих резултата у Србији. У новембру 2010. године изабран је на конкурсу за генералног директора ПД „Авала“ а. д. Пожаревац, а у новембру 2013. године изабран је за вршиоца дужности директора Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“ д. о. о. Пожаревац.

Од јануара 2014. године запослен је у Државној ревизорској институцији и то на месту самосталног саветника, а од јула 2015. године на месту вишег саветника у Сектору за ревизију буџета локалних власти. Од јануара 2019. године на радном је месту вишег саветника за контролу квалитета, а од априла 2019. године на месту државног ревизора за методологију ревизије и развој у Сектору за методологију ревизије и развој. Од фебруара 2022. године је државни ревизор, а од новембра 2022. године овлашћени државни ревизор у Сектору 1.

Током рада у Државној ревизорској институцији био је члан тима за ревизију финансијских извештаја и правилности пословања Града Београда (2015. године), члан тима за ревизију финансијских извештаја и правилности пословања Народне банке Републике Србије (2019. године), вођа ревизорског тима за ревизију буџета локалних самоуправа (2018. и 2021. године), вођа ревизорског тима за ревизију буџета Републике Србије (2022. године), вођа тима за самопроцену Државне ревизорске институције по методологији Оквира за мерење учинка врховних ревизорских институција (SAI-PMF) коју је објавила Радна група Међународне организације врховних ревизорских институција (INTOSAI) за вредност и користи које доносе ВРИ (2019. и 2020. године) и координатор за спровођење ITSA самопроцене у Државној ревизорској институцији (2020. године).

Од 2010. године уписан је у регистар Министарства правде као Стални судски вештак економско-финансијске струке (поступао је у преко 300 предмета као вештак).

Говори енглески и румунски, а служи се и немачким језиком.