Мере у надлежности Институције

Државној ревизорској институцији на располагању су следеће мере:

·подношење прекршајних пријава

·подношење кривичних пријава

·обавештавање Народне скупштине и

·захтев за разрешење одговорног лица

Ако су у току ревизије откривене радње или документа која указују на могућност постојања кривичног дела или прекршаја, ревизор ту документацију може запленити ( на највише осам дана)

Ако у поступку ревизије субјект ревизије не испољи одговарајућу спремност на сарадњу, генерални државни ревизор издаје налог за подношење исправа (које су му потребне, а нису доступне). Налог садржи и упозорење да у случају његовог неизвршења може бити поднета пријава за прекршај.

У току ревизије води се рачуна о томе да ли поједине радње субјекта ревизије имају обележја прекршаја или кривичног дела. У том случају генерални државни ревизор, без одлагања, подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву, надлежном органу.

Такође, субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности или несврсисходности које нису отклоњене у току обављања ревизије дужан је да их отклони у року од 30 до 90 дана од дана уручења извештаја о ревизији и о томе поднесе извештај Институције (одазивни извештај). У супротном против њега се подноси пријава за прекршај.

Институција може да изврши контролу навода у одазивном извештају о чему саставља послеревизиони извештај. У случају незадовољавајућих налаза упућује се захтев одговарајућем органу да предузме мере против субјекта ревизије (подношење пријава, предлог за разрешење одговорног лица итд.)

Ако субјект ревизије крши обавезу доброг пословања, генерални државни ревизор упућује захтев за предузимање мера. Захтев се упућује органу који у границама своје надлежности може предузети мере против субјекта ревизије који крши обавезе доброг пословања.

Обавештење Народној скупштини

Ако се утврди да субјект ревизије тешко крши обавезу доброг пословања, или у случају кршења одредаба члана 38. ст. 9. и 10. Закона, генерални државни ревизор о томе обавештава Народну скупштину.

Обавештење Народној скупштини садржи:

1.име и адресу субјекта ревизије који тешко крши обавезе доброг пословања;

2.имена и функције одговорних лица;

3.навођење ревизије, у току које су утврђене неправилности или несврсисходности у пословању због чега се сматра да је реч о тешком кршењу обавеза доброг пословања.

Уз обавештење Народној скупштини достављају се ревизиони, одазивни и послеревизиони извештај.

Обавештење упућено Народној скупштини уручује се и субјекту ревизије, који тешко крши обавезе доброг пословања.

Захтев за разрешење одговорног лица

Ако је код субјекта ревизије утврђена тешка повреда обавезе доброг пословања или кршење одредбе члана 38. ст. 9. и 10. Закона, генерални државни ревизор упућује захтев за разрешење одговорног лица код субјекта ревизије. Захтев се упућује органу за који се оцени да може започети или спровести поступак разрешења.

Позив за разрешење садржи:

  1. име и адресу субјекта ревизије који тешко крши обавезе доброг пословања;
  2. имена и функције одговорних лица, која би требало разрешити;
  3. навођење ревизије у току које су откривене неправилности или несврсисходности у пословању због којих се сматра да постоји тешко кршење обавезе доброг пословања;
  4. захтев да орган коме је упућен позив одлучи о њему и у року од 15 дана од дана уручења захтева о својој одлуци писано обавести Институцију;
  5. напомену да ће се одговорно лице субјекта ревизије казнити због прекршаја из члана 57. став 1. тачка 5) Закона, ако орган благовремено не донесе одлуку о томе и благовремено не обавести Институцију.

Захтев за разрешење одговорног лица уручује се и лицу које би требало разрешити.

Захтев за разрешење одговорног лица у органима локалне власти

Надлежни врховни државни ревизор подноси генералном државном ревизору захтев за разрешење одговорног лица у органима локалне власти ако сматра да обављена ревизија указује да одговорно лице у органима локалне власти, као наредбодавац буџета, не извршава своје задатке или их не обавља на одговарајући начин.

Захтев за разрешење одговорног лица у органима локалне власти, генерални државни ревизор упућује скупштини локалне власти.

Захтев за разрешење одговорног лица у локалној власти садржи:

  1. назив локалне власти;
  2. навођење ревизије која утврђује да одговорно лице у органима локалне власти не обавља задатке или их не обавља на одговарајући начин;
  3. навођење задатака које одговорно лице у органима локалне власти не обавља или их не обавља на одговарајући начин.