Европски ревизорски суд – EРС

Европски ревизорски суд (ЕРС), као институција за екстерну ревизију Европске уније (ЕУ), развија добре контакте и односе са сличним организацијама широм света. Нарочиту пажњу поклања врховним ревизорским институцијама у Европи, посебно кроз сарадњу са врховним ревизорским институцијама држава чланица ЕУ и држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ.

Та сарадња је повезана са одговорношћу ЕРС за ревизију финансијских средстава ЕУ, којима у великој мери управљају национална тела у државама чланицама. Врховне ревизорске институције држава чланица пружају важну практичну подршку ЕРС током ревизија на терену, а помажу и у обезбеђивању ефективног и ефикасногзадатака ЕРС. Суд понекад сарађује са другим ВРИ на координираним ревизијама.

ЕРС примењује међународно прихваћене стандарде ревизије за јавни сектор, па му се у оквиру међународне сарадње пружају драгоцене прилике за размену мишљења и искустава у погледу примене тих стандарда.

ЕРС сарађује са другим ВРИ углавном у оквиру:

  • Контакт комитета ЕУ;
  • Мреже ВРИ земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ; и
  • Међународних организацијаревизорских институција јавног сектора, посебно Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) и њене европског регионалног тела ЕУРОСАИ.

Билатерална сарадња у области ревизије финансијских средстава ЕУ

У складу са Уговором о функционисању Европске уније, ЕРС и врховне ревизорске институције држава чланица сарађују у духу поверења, задржавајући притом своју независност. Сарадња између врховних ревизорских институција држава чланица ЕУ и ЕРС започела је 1977. године и повећава се током година.

Мултилатерална сарадња на нивоу Контакт комитета

ЕРС активно сарађује са врховним ревизорским институцијама држава чланица ЕУ у оквиру Контакт комитета.

Контакт комитет окупља председнике врховних ревизорских институција ЕУ и представнике ЕРС и састаје се сваке године. Служи као форум за сарадњу и размену стручног знања и искуства у области ревизије финансијских средстава ЕУ и других питања везаних за ЕУ. Редовна комуникација одвија се преко службеника за везу које именује свака врховна ревизорска институција. Развоју заједничких ставова и пракси доприносе посебне радне групе и мреже.

 Мрежа врховних ревизорских институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата

ЕРС сарађује са врховним ревизорским институцијама земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ ради лакше редовне размене информација, развоја методологије ревизије и промовисања стручног оспособљавања. Сарадња се одвија у партнерству са иницијативом СИГМА (Подршка побољшању управљачких структура и управљања), заједничком иницијативом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и ЕУ.

Главни форум за сарадњу чини Мрежа врховних ревизорских институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата, која делује слично као Контакт комитет. Већ дуги низ година у оквиру Мреже одржавају се повремени састанци председника ВРИ, састанци службеника за везу, састанци радних група, семинари, радионице и обављају се паралелне ревизије. Главни циљ је промовисање коришћења ревизијских метода и техника у складу са међународним стандардима и најбољом праксом ЕУ.