Драган Голубовић

Рођен је 27. децембра 1968. године у Ковину, у Републици Србији. Основну и средњу Машинско-енергетску школу завршио је у Смедереву. Наставио је стручно образовање и стекао следећа звања: инжењер организације рада (1991), Виша школа за организацију у Новом Саду; инжењер информатике (1994), Виша школа за информатику у Новом Саду; дипломирани економиста (1999), Економски факултету Нишу – смер пословна економија; Мастер економиста (2010), Економски факултет у Београду – мастер студије на смеру: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.

У свом раду стекао је звања: овлашћени ревизор (2013), Комора овлашћених ревизора, Београд; овлашћени интерни ревизор (2014), Комора овлашћених ревизора, Београд; државни ревизор (2015), Државна ревизорска институција, Београд; службеник за јавне набавке (2016),Управа за јавне набавке, Београд, овлашћени државни ревизор (2019), Државна ревизорска институција, Београд.

У Државној ревизорској институцији засновао је радни однос 2012. године, на пословима вишег саветника у ревизији, а од 2016. године обавља послове државног ревизора у Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава. Након организационих промена, од 2019. године наставља са радом у Сектору број 4. На позицију врховног државног ревизора у Сектору број 4 ступио је 3. марта 2020. године. Именован је од стране Савета Државне ревизорске институције.

Има више од 30 година радног искуства у јавном сектору, од чега више од 22 године у Jавном комуналном предузећу на руководећим пословима у области производње, развоја и одржавања пословних информационих система, рачуноводственим, финансијским, комерцијалним, правним, кадровским и општим пословима. У Државној ревизорској институцији више од седам година запослен је на пословима ревизије финансијских извештаја и правилности пословања јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисникa јавних средстава.

Учествовао је на бројним семинарима и радионицама у области ревизије јавног сектора.

Служи се енглеским језиком.

Ожењен је и има двоје деце.