Љиљана Димитријевић

На функцију члана Савета Државне ревизорске институције реизабрана је 20. априла 2023. године на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине у 2023. години. Пре реизбора, функцију члана Савета обављала је од 25. априла 2018. године, када је изабрана на Трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години.

Рођена је 10. фебруара 1972. године у Кикинди, где је завршила основну школу и гимназију. По образовању је мастер економиста, завршила је Факултет за пословне студије Универзитета Мегатренд у Београду и мастер академске студије другог степена – Универзитет Сингидунум, на студијском програму – Интерна ревизија и форензика.

У струци има укупан радни стаж од 28 година.

У Државној ревизорској институцији је запослена од 5. марта 2010. године.

Учесник је на седницама Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције Народне скупштине Републике Србије, као и на многобројним међународним скуповима професионалних организација врховних ревизорских институција (INTOSAI, EUROSAI, AFROSAI и друге). Сарађује са корисницима јавних средстава, домаћим организацијама и осталим државним органима у циљу унапређења јавних финансија.

Пре избора, односно реизбора за члана Савета Државне ревизорске институције, обављала је послове овлашћеног државног ревизора у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије од 2013. године, а у периоду од 2010. године до 2013. године обављала је послове државног ревизора у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије.

Претходно радно искуство: Влада Републике Србије, Министарство рада и социјалне политике – Саветник у Одељењу за економско-финансијске послове из области социјалне заштите; „LUKOIL-BEOPETROL“ A. D. BEOGRAD – Менаџер контроле и оптимизације трошкова одељења управљања новчаним токовима у финансијском сектору; „БЕОПЕТРОЛ“ А. Д. БЕОГРАД – Самостални референт финансијске оперативе у Одељењу финансијске оперативе, Службе динарских послова у Сектору за економско-финансијске послове; „TEHER – TRANZIT“ KFT – Мађарско представништво у Београду – комерцијалиста у спољној трговини; „ПО-БО“ – Пословна банка података, шеф комерцијале транспорта.


Посебне области знања и вештина:

  • Сертификат за овлашћеног државног ревизора; сертификат за државног ревизора; сертификат –„Међународни стандарди врховних ревизорских институција (ISSAI) за уверавање у квалитет и контролу квалитета“; сертификат – „Систем за уверавање у квалитет и контролу квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији – филозофија, регулаторни оквир и практични приступи“ – Национални програм ИПА за Србију; сертификат – „Advanced Methodologies for Performance Auditing“ – USAID Goverment Accountability Initiative“; сертификат – „Advanced Performance and Audit Selection Process for Annual Audit Planning“ – Goverment Accountability Initiative“, сертификат – „Strategic planning“ – USAID Goverment Accountability Initiative, сертификат – „Training on Overview of Performance Auditing“ – USAID Goverment Accountability Initiative; сертификат – „Training for the State Audit Institution on Fraud Risk Assessment“ – USAID Goverment Accountability Initiative, положен стручни испит за рад у органима државне управе; уверење  о положеном  стручном испиту по програму за високо образовање; завршена обука  за финансијско управљање и контролу у Министарству финансија; сертификат за Овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору“; завршени курсеви за: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Access; сертификат „DELOITTE ACADEMY“ Москва , 16. 9. 2005. године – Општи принципи рачуноводства – GAAP; сертификат „Management training international“ , Москва , 3. 9. 2005. године –   Решавање конфликата међу менаџерима; сертификат „The 7 Habits of Highly Effective People“, Mосква 1. 9. 2005. године – седам вештина за високо ефикасне људе; сертификат –„Менаџмент за ХХI век – са фокусом на Управљање финансијама и трошковима акционарског друштва“;

- Знање енглеског језика и служи се руским језиком;

- Свакодневно коришћење рачунара уз одлично познавање великог броја корисничких апликација.