Надлежности

У оквиру своје надлежности, Институција обавља следеће послове:

1) планира и обавља ревизију, у складу са Законом о државној ревизорској институцији (Закон);

2) доноси подзаконске и друге акте ради спровођења Закона;

3) подноси извештаје у складу са чл. 43. и 44. Закона;

4) заузима ставове и даје мишљења као и друге облике јавних саопштења у вези са применом и спровођењем појединих одредаба Закона;

5) по потреби и у складу са својим могућностима, пружа стручну помоћ Скупштини, Влади Републике Србије и другим државним органима о појединим значајним мерама и важним пројектима, на начин којим се не умањује независност Институције;

6) може да даје савете корисницима јавних средстава;

7) може давати примедбе на радне нацрте предлога законских текстова и других прописа и може давати мишљења о питањима из области јавних финансија;

8) може да даје препоруке за измене важећих закона на основу информација до којих је дошла у поступку обављања ревизије, а односе се на то да производе или могу произвести негативне последице или доводе до непланираних резултата;

9) усваја и објављује стандарде ревизије у вези са јавним средствима који се односе на извршавање ревизијске надлежности Институције, на приручнике за ревизију и на другу стручну литературу од значаја за унапређење ревизорске струке;

10) утврђује програм образовања и испитни програм за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор, организује полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор и води Регистар лица која су стекла ова звања;

11) утврђује критеријуме и врши нострификацију стручних звања из надлежности Институције стечених у иностранству;

12) сарађује са међународним ревизорским и рачуноводственим организацијама у областима које се односе на рачуноводство и ревизију у оквиру јавног сектора;

13) обавља друге послове утврђене законом.

ВРСТЕ РЕВИЗИЈЕ

Институција врши следеће врсте ревизије:

Ревизију финансијских извештаја - испитивање докумената, исправа, извештаја и других информација, ради прикупљања довољног, адекватног и поузданог доказа за изражавање мишљења да ли финансијски извештаји субјекта ревизије истинито и објективно приказују његово финансијско стање, резултате пословања и новчане токове, у складу са прихваћеним рачуноводственим начелима и стандардима;

Ревизију правилности пословања - испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са примањима и издацима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе;

Ревизију сврсисходности пословања - испитивање трошења средстава из буџета и других јавних средстава, ради стицања довољног, адекватног и поузданог доказа за извештавање да ли су средства од стране субјекта ревизије употребљена у складу са начелима економије, ефикасности и ефективности као и у складу са планираним циљевима.

РЕЗИМЕ О ПРЕДМЕТУ И СУБЈЕКТИМА РЕВИЗИЈЕ

Законом утврђен је предмет ревизије. Сходно Закону сва јавна средства у Републици, односно сва примања и издаци у складу са прописима о буџетском систему, сви финансијски извештаји, финансијске трансакције, обрачуни, анализе и друге евиденције и информације субјеката ревизије, правилност пословања субјеката ревизије у складу са законом, сврсисходност располагања јавним средствима, систем финансијског управљања и контроле буџетског система, систем интерних контрола, интерне ревизије, представљају предмет ревизије.

Предмет ревизије су акта и радње субјекта ревизије које производе или могу да произведу финансијске ефекте на примања и издатке корисника јавних средстава, имовина државе, задуживања и давања гаранција, као и сврсисходна употреба средстава којима располажу субјекти ревизије, али и правилност рада органа руковођења, управљања и других одговорних лица надлежних за планирање, извођење и надзор пословања корисника јавних средстава.

Субјекти ревизије су сви корисници јавних средстава, односнодиректни и индиректни корисници буџетских средстава, организације обавезног социјалног осигурања (Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање), буџетски фондови основани посебним законом или подзаконским актом, ради остваривања циља који је предвиђен посебним републичким, односно локалним прописом или међународним споразумима, тако да су субјекти ревизије, практично, сви они корисници који чине буџетски систем Републике.

Јавна предузећа, привредна друштва и друга правна лица које је основао директни, односно индиректни корисник јавних средстава, правна лица код којих директни, односно индиректни корисници имају учешће у капиталу, односно у управљању и правна лица која су основала правна лица у којима држава има учешће у капиталу, односно у управљању, су такође субјекти ревизије.

Ревизијом могу бити обухваћена бесповратна давања или гаранције, субјекти који се баве прихватањем, чувањем, издавањем и коришћењем јавних резерви, политичке странке, корисници средстава Европске уније, донација и помоћи међународних организација, страних влада и невладиних организација и други субјекти који користе средства и имовину под контролом и на располагању Републике, територијалне аутономије, локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Од 2015. године Институција спроводи ревизију и одговарајућег броја парламентарних политичких странака на републичком нивоу, у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 43/11 и 123/14).

Ревизија се врши и код осталих правних лица која послују са субјектима ревизије само у погледу њиховог пословања са субјектима ревизије. Постоји обавеза да Државна ревизорска институција својим актом ближе утврди начин вршења ревизије код ових правних лица.