Prezentacija rezultata tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

17. jul 2017. godina
Prezentacija rezultata tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

Državna revizorska institucija sastala se sa članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za budžet Evropskog parlamenta, i tom prilikom razgovarala o rezultatima sprovedenog tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“.

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije je predstavio ovaj projekat, koji je trajao 29 meseci i sprovođen je u periodu od oktobra 2012. do marta 2015. godine. Realizovan je sredstvima Evropske unije u saradnji sa Revizorskim sudom Holandije, starijim partnerom na projektu i Kancelarijom generalnog revizora Velike Britanije, mlađim partnerom na projektu, uz učešće eksperata iz Revizorskog suda Slovenije i Kancelarije za reviziju Švedske.

Ovim projektom bile su obuhvaćene četiri komponente:pravni okvir, organizacioni razvoj, unapređenje revizije i angažovanje zainteresovanih strana.

U okviru komponente pod nazivom - Komunikacija sa zainteresovanim stranama, izrađene su smernice za odnose sa parlamentom, subjektima revizija i sa medijima. Kao rezultat ovog projekta, produbljen je i intenziviran odnos sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i Pododborom za razmatranje izveštaja o revizijama Državne revizorske institucije.

Dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, predstavila je veoma dobru saradnju Odbora za finansije i DRI, naročito ističući značaj osnovanog Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama DRIi tematskih sastanaka članova Pododbora sa predsednikom DRI i vrhovnim državnim revizorima, radi upoznavanja članova Pododbora sa konkretnim izveštajima o reviziji i predlaganja odgovarajućih rešenja koja će Pododbor, u formi predloga preporuka i mera, uputiti Odboru na razmatranje i usvajanje. Istaknuta je i odlična saradnja DRI i Odbora za finansije u drugim projektima u kojima su zajedno učestvovali.

U junu 2015. godine,Odbor i DRI su potpisali i Memorandum o saradnji kojim su definisani osnovni pravci buduće saradnje: kontinuirano unapređivanje odnosa u oblasti finansijske kontrole vlasti, razmena informacija, pružanje pomoći članovima Odbora u razumevanju prirode i važnosti revizorskih nalaza, organizovanje edukacija za članove Odbora, jačanje kapaciteta službe Odbora, održavanje periodičnih sastanaka članova Odbora, odnosno Pododbora i predstavnika DRI radi razmatranja određenih pitanja od značaja za radDRI.

Ocenjeno je kao veoma značajno to što je delegacija Evropskog parlamenta, Odbora za budžet EP odvojila vreme za razgovor sa predstavnicima DRI i članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstva i saslušala predstavljenerezultate projekta, kao i iskustva u saradnji.

Ovaj projekat je dokaz da postoji volja vrhovnih revizorskih institucija da dele međusobna iskustva, želja da uče jedne od drugih i tendencija da jedna drugoj pomažu i pružaju podršku, kao i želja i volja delegacije Evropske unije da pomogne u realizaciji ovakvih projekata.