Sertifikacija IDEA stručnjaka

06. novembar 2013. godina
Sertifikacija IDEA stručnjaka
Predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović, uručio je danas osam sertifikata revizorima Državne revizorske institucije koji su pohađali obuku o posebnom softveru koji se koristi tokom revizije računarskih podataka. Reč je o IDEA softveru (Interactive Data Extraction and Analysis – Interaktivna ekstrakcija i analiza podataka) koji predstavlja moćan instrument za ispitivanje velikih količina kompjuterskih transakcija. Ovaj softver omogućava prepoznavanje sumnjivih transakcija, grešaka i narušavanja kontrola. Takođe, omogućava uzorkovanje, odnosno statističke metode za izbor podataka za dubinsku reviziju. Uvođenje softvera i ova obuka predstvlja deo EU tvining projekta ’’Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije’’ u okviru kog Državna revizorska institucija dobija podršku sestara institucija iz Holandije i Velike Britanije.


Predavač licenciran od strane proizvođača IDEA softvera, Fransoa Gode (Francois Godet), održao je obuku uz podršku Službe za IT Državne revizorska institucije. Sertifikat delimično kvalifikuje kandidate kao sertifikovane IDEA stručnjake, što je zvanje priznato u međunarodnoj računovodstvenoj i revizorskoj praksi. Brord van Vesting (Brord van Westing), stalni tvining savetnik na ovom Projektu, takođe je čestitao kandidatima i izrazio mišljenje da Državna revizorska institucija sada ima snažan alat za podršku reviziji u kompjuterizovanom okruženju.