Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и остале накнаде физичким лицима за 2020. годину