Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања привредног друштва „Potiski vodovodi – Tisza Menti Vizmuvek“ д.о.о, Хоргош за 2022. годину