Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица за 2022. годину

Субјект ревизије:

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА, СУБОТИЦА

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

13.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

тренера , Суботица