Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, Нови Пазар за 2022. годину