DRI od Svetske banke dobila najviše ocene u oblasti eksterne revizije

31. januar 2022. godina
DRI od Svetske banke dobila najviše ocene u oblasti eksterne revizije

U četvrtoj oceni nacionalnog sistema za upravljanje javnim finansijama u Srbiji, odnosno Izveštaju o oceni učinka „Javni rashodi i finansijska odgovornost“ (PEFA), u oblasti eksterne revizije, a nakon tri prethodno sprovedene ocene PEFA na centralnom nivou države u 2007, 2010. i 2015. godini, Državna revizorska institucija ostvarila je značajno više ocene u odnosu na prethodni izveštaj.

DRI je u najnovijem izveštaju od Svetske banke dobila najvišu ocenu A u čak tri dimenzije – obuhvat revizije i standardi, odgovor na izveštaje eksterne revizije, kao i u oblasti nezavisnost VRI, a ocenu B samo u jednoj dimenziji – podnošenje izveštaja revizije zakonodavnoj vlasti. DRI je ocenu B dobila zbog nepotrebnog zadržavanja izveštaja o reviziji organizacija obaveznog socijalnog osiguranja iz 2017. godine, istakao je dr Duško Pejović, predsednik i generalni državni revizor.

„DRI je nezavisna Institucija i revizije sprovodi u skladu sa godišnjim programom revizija i međunarodnim standardima. Pored revizija koje svake godine obavezno sprovodi prema Zakonu o DRI, planiranje revizije zasnovano na riziku omogućava DRI da određuje prioritete među svojih 11,000 potencijalnih subjekata revizije“, navedeno je u izveštaju.

Stručnjaci Svetske banke naveli su i da se „svi izveštaji o reviziji objavljuju ubrzo nakon završetka revizije“.

„Procedure i prakse za reviziju godišnjeg budžeta su uspostavljene na odgovarajući način, dok je pregled vladinih finansijskih izveštaja, odnosno završnih računa, poboljšan“, navodi se u dokumentu Svetske banke. „Dalja standardizacija revizorske prakse i povećanje efikasnosti očekuju se 2021. godine nakon uvođenja integrisanog softvera za upravljanje revizijom“.

U Izveštaju se ističe da „uprkos ograničenim resursima, DRI godišnje sprovodi širok spektar revizija finansijskih izveštaja, revizija pravilnosti poslovanja i revizija svrsishodnosti poslovanja. Metodologije se stalno usavršavaju kako bi se dalje uskladile sa revidiranim INTOSAI ISSAI okvirom. Efektivan sistem za praćenje preporuka revizije od strane revidiranih subjekata predviđen je u zakonodavstvu i poštuje se u praksi“.

Takođe se navodi da „DRI upravlja sveobuhvatnom bazom podataka o statusu sprovođenja preporuka izdatih izvršnoj vlasti“.

Ocena koju daje PEFA obuhvatila je centralni nivo države, a analizirani su svi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava. Ocena je obuhvatila poslednje tri završene fiskalne godine i to 2017, 2018. i 2019. godinu.

Navedena ocena obezbedila je korisne informacije za pripremu novog Programa reforme upravljanja javnim finansijama koji obuhvata period od 2021. do 2025. godine. Od uspostavljanja Programa reforme upravljanja javnim finansijama, sistem eksternog nadzora nad javnim finansijama uspostavljen je partnerskim radom dva nezavisna organa, DRI i Narodne skupštine preko Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Aktivnosti Državne revizorske institucije u ovom Programu značajno će doprineti nadzoru i kontroli namenskog trošenja budžetskih sredstava, što predstavlja jedan od glavnih elemenata transparentnog i efikasnog sistema javnih finansija.

Izveštaj o oceni PEFA za 2021. godinu možete naći ovde.