DRI predstavila Izveštaj o radu za 2016. godinu Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

31. avgust 2017. godina
DRI predstavila Izveštaj o radu za 2016. godinu Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović predstavio je izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2016. godinu članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na 27. sednici održanoj 30. avgusta 2017. godine u Novom Sadu.


Sednici Odbora prisustvovali su i potpredsednik Saveta DRI, članovi Saveta, kao i vrhovni i ovlašćeni državni revizori koji su članovima Odbora predstavili sektorske izveštaje Državne revizorske institucije. Tokom sednice razmatran je i Predlog odluke o Finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.


Predstavnike Državne revizorske institucije i članove Odbora na početku sednice pozdravio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i izrazio zadovoljstvo što se sednica Odbora održava u Novom Sadu.


Na početku sednice Odbor je utvrdio Smernice za razmatranje izveštaja Državne revizorske institucije o obavljenim revizijama korisnika javnih sredstava. U skladu sa utvrđenim Smernicama održana je sednica Pododbora za razmatranje izveštaja Državne revizorske institucije, na kojoj su vrhovni državni revizori predstavili sektorske izveštaje Institucije, o čemu je Odboru podnet izveštaj sa zaključcima Pododbora.


Vrhovni državni revizor Cvetana Pršić predstavila je izveštaj o radu Sektora za reviziju budžeta i budžetskih fondova; vrhovni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je izveštaj o radu Sektora za reviziju lokalnih vlasti, vrhovni državni revizor Radulka Urošević predstavila je izveštaj o raduSektora za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; vrhovni državni revizor Gordana Nahajovski predstavila je izveštaj o radu Sektora za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava; ovlašćeni državni revizor Žarko Riznić predstavio je izveštaj o radu Sektora za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava, dok je vrhovni državni revizor Svetlana Toma Anokić predstavila izveštaj o radu Sektora za reviziju svrsishodnosti poslovanja.


U nastavku sednice, predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović predstavio je Izveštaj o radu DRI za 2016. godinu i rekao da je u istom predstavljeno izvršenje Programa revizije za 2016. godinu; realizacija Finansijskog plana Institucije za 2016. godinu; rad Saveta; saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama; kapaciteti Institucije; odnosi sa javnošću i druga pitanja, od kojih je posebno naglasio preporuke za izmenu i donošenje propisa.


„Tokom 2016. godine, Državna revizorska institucija izradila je 339 revizorskih proizvoda, od kojih se 161 izveštaj odnosi na reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, 21 izveštaj o proveri verodostojnosti odazivnih izveštaja i 155 poslerevizionih izveštaja“, rekao je Sretenović.


On je dodao da su revizijama finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja obuhvaćeni podaci iz finansijskih izveštaja koji se odnose na prihode i primanja u iznosu od 2.419 milijardi dinara, rashodi i izdaci u iznosu od 2.411 milijardi dinara, nefinansijska imovina u iznosu od 2.908 milijardi dinara, finansijska imovina u iznosu od 3.434 milijardi dinara i obaveze u iznosu od 4.124 milijardi dinara. Ukupno utvrđene nepravilnosti koje se odnose na finansijske izveštaje, pravilnost poslovanja i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja iznose 415,5 milijardi dinara.


Kada je reč o prijavama, Sretenović je istakao da je u skladu sa svojim nadležnostima Državna revizorska institucija u toku 2016. godine i 2017. godine (zaključno sa 30. avgustom 2017), podnela ukupno 355 prijava protiv 487 odgovornih lica, po izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2016. godinu. Od podnetih prijava, 294 se odnosi na zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv 315 odgovornih lica, 18 na prijave za privredni prestup protiv 119 odgovornih lica i 43 krivične prijave protiv 53 odgovorna lica. Takođe, Institucija je podnela i 12 informacija nadležnim tužilaštvima na dalje postupanje i ispitivanje da li u radnjama odgovornih lica postoje elementi protivpravnih radnji koja imaju obeležja krivičnog dela.


U toku 2016. godine Institucija je subjektima revizije dala ukupno 1.939 preporuka.


U diskusiji koja je usledila nakon toga, član Odbora za finansije Zoran Krasić skrenuo je pažnju na nedostatak adekvatnih digitalnih rešenja i predložio uvođenje softverskog sistema koji bi se prilagodio različitim tipovima subjekata u postupku revizije.


Član Odbora Milan Lapčević rekao je da su nalazi iz sektorskih izveštaja veoma intreresantni i osvrnuo se na efekte državne revizije koji su dati kroz sve sektorske izveštaje.


Potpredsednik Narodne skupštine i član Odbora za finansije, Veroljub Arsić ukazao je na kvalitet revizorskih izveštaja i rekao da se kroz taj kvalitet vidi svrha postojanja Državne revizorske institucije i od kakve je ona pomoći i Odboru za finansije i Narodnoj skupštini, kao i građanima Srbije.


Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić zahvalila se državnim revizorima rekavši da su uradili vrlo zahtevan posao i istakla da je u poslednjih pet godina DRI veoma napredovala, što se ogleda u tome da državne institucije, subjekti revizije DRI, revizore gledaju kao svoje kolege, partnere u sprovođenju eksterne revizije.


Na osnovu obavljene rasprave i zaključaka Pododbora, Odbor je utvrdio Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2016. godinu koji će, sa izveštajem, uputiti Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.


Odbor je, u nastavku sednice, u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, razmotrio i dao saglasnost na Predlog odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.


Sednicom je predsedavala predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić, a sednicom Pododbora prof. dr Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije.


Sednici su prisustvovali i članovi i zamenici članova Odbora: Vojislav Vujić, Žika Gojković, Srbislav Filipović, Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Radmilo Kostić, Snežana B. Petrović, Zoran Krasić, Milan Lapčević, dr Milorad Mijatović, Milorad Mirčić, Arpad Fremond, Olivera Pešić, Goran Ješić i Sonja Vlahović.


Sednica van sedišta održana je uz podršku projekta „Jaćanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarka agencija za razvoj i saradnju (SDC).