Dr Pejović: Autonomna Pokrajina Vojvodina je primer dobre saradnje subjekta revizije sa DRI

21. decembar 2020. godina
Dr Pejović: Autonomna Pokrajina Vojvodina je primer dobre saradnje subjekta revizije sa DRI
Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2019. godinu članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine na današnjoj sednici, održanoj van sedišta Skupštine, u Novom Sadu.

Državna revizorska institucija je, nakon završetka revizije, dala Autonomnoj Pokrajini Vojvodini pozitivno mišljenje. Inače, DRI je dva puta zaredom dala pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje o kontroli pokrajinskog budžeta, naglasio je dr Pejović i dodao da je to prvi put da je ta Institucija, od početka svog rada, dala takvu ocenu o nekom finansijskom izveštaju o kontroli budžeta.

Dr Pejović je istakao i da APV, u oblasti mera preduzetih u postupku revizije, predstavlja primer dobre saradnje subjekta revizije sa Državnom revizorskom institucijom.

Što se tiče direktnih korisnika budžeta APV, državni revizori kod njih nisu pronašli nijednu značajnu materijalnu nepravilnost, dok su kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava utvrđene sitnije nepravilnosti, istakao je dr Pejović.

Govoreći o budžetu APV, dr Pejović je naglasio da je 2019. godinu u odnosu na 2014. godinu budžet APV, u oblasti prihoda i primanja, povećan za 22 odsto, odnosno za petinu.

Generalni državni revizor je poručio predstavnicima APV da ojačaju svoje unutrašnje mehanizme kako bi državni revizori, tokom sprovođenja revizije, mogli da se oslone na rad internih revizora.

Vrhovni državni revizor Sektora broj 5 Ivica Gavrilović, tokom sednice Odbora za finansije, predstavio je preporuke i efekte rada DRI.

Efekti revizije zavise od teme revizije, a teme biramo na osnovu procene rizika. Jedan od glavnih kriterijuma za izbor tema je uticaj na društvo. Dakle, biramo teme koje imaju najveći uticaj na društvo, rekao je Gavrilović.

Govoreći o preporukama koje državni revozori upućuju subjektima revizije, Gavrilović je naglasio da se odnose formulišu tako da budu jasne, precizne i sprovodljive.

Uticaj sprovođenja preporuka možemo meriti kroz unapređenje finansijskih izveštaja, unapređenje internih kontrola, povećanje prihoda, smanjenje rashoda i ostalih koristi za građane, poručio je Gavrilović.

Kako je naglasio, tokom 2019. godine na inicijativu DRI izmenjeno je šest zakona i dva podazkonska akta. U istoj godini DRI je podnela i inicijative za izmenu sedam zakona, pet uredbi, devet pravilnika i jedne odluke.

Na osnovu preporuka koje je DRI dala u revizijama sprovedenim u 2018. godini, ostvarene su uštede usled umanjenja rashoda i izdataka u iznosu od 88,64 miliona dinara. Zatim, povećana je naplata potraživanja i uvećani su prihodi za 30,83 odsto, dok se na ostale koristi, koje se u najvećoj meri odnose na objektivnije iskazivanje podataka u finansijskim izveštajima, odnosi 1,88 milijardi dinara, rekao je Gavrilović.

Sednice Odbora van sedišta Narodne skupštine održavaju se uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.