Državna revizorska institucija predstavila članovima Odbora za finansije nalaze iz izveštaja o revizijama sprovedenim tokom 2014. godine

26. januar 2015. godina
Radoslav Sretenović, generalni državni revizor, predstavio je danas na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nalaze iz 134 izveštaja o reviziji koje je Državna revizorska institucija sprovela tokom 2014. godine.

On je naglasio da je Državna revizorska institucija, sprovođenjem revizija tokom prošle godini, obuhvatila podatke iz finansijskih izveštaja koji se odnose na rashode i izdatke, prihode i primanja, nefinansijsku imovinu, finansijsku imovinu, obaveze, i javni dug u ukupnom iznosu od 15,395 biliona dinara.

Državna revizorska institucija, u vezi sa izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela je, do sada, 131 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, 14 prijava za privredni prestup i 15 krivičnih prijava, rekao je Sretenović. On je dodao i da pravni timovi nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje u vezi sa elementima za podnošenje prijava nadležnim organima.

Sretenović je članovima Odbora predstavio i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2014. godinu i Predlog odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2015. godinu, sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Odbor je razmotrio i dao saglasnost na predloge.