Državna revizorska institucija predstavila izveštaje o reviziji u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2012. godinu

26. decembar 2012. godina
Državna revizorska institucija predstavila izveštaje o reviziji u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2012. godinu
Državna revizorska institucija predstavila je danas članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine i građanima Srbije Izveštaj o reviziji Nacrta zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu, kao i druge izveštaje u oblasti revizije budžeta i budžetskih fondova, budžeta lokalnih vlasti, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, javnih preduzeća i Narodne banke Srbije za 2011. godinu.
Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović govorio je o nepravilnostima u vezi sa nalazima 46 subjekata revizije. Međutim, ovom broju treba dodati i broj revizija sastavnih delova finansijskih izveštaja u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (78) i u Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova (19), što čini 143 izveštaja o reviziji.
U oblasti popisa nefinansijske, finansijske imovine i obaveza, prema rečima Sretenovića, od 50 revidiranih subjekata, utvrđeno je da kod 33 subjekta nije izvršen popis imovine i obaveza u iznosu od 101.726.773 hiljada dinara.
Što se tiče nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, revizijom je utvrđeno da je osam jedinica lokalne samouprave preuzimalo obaveze veće od aproprijacija odobrenih budžetom, odnosno finansijskim planom i obaveze po zaključenim ugovorima veće od odobrenih aproprijacija u iznosu od 184.466 hiljada dinara.
Govoreći o javnim nabavkama, Sretenović je naglasio da je revizijom pravilnosti poslovanja i primene Zakona o javnim nabavkama kod 122 revidirana subjekta utvrđeno da su izvršene nabavke dobara, usluga i radova, suprotno Zakonu, u iznosu od 47.014.975 hiljada dinara.
Revizojom rashoda za isplatu plata zaposlenih utvrđeno je da su 23 subjekta revizije izvršili uvećanje i isplatu plata u iznosu od 1.179.863 hiljade dinara koji nisu u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast.
Kako je rekao Sretenović, državni revizori utvrdili su da nisu vršene uplate poreza i doprinosa kod isplate zarada u iznosu od 1.715.995 hiljada dinara, suprotno Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakonu o porezu na dohodak građana. Takođe, u budžet nije uplaćen obračunati porez na dodatu vrednost u iznosu od 25.665 hiljada dinara.
Stanje duga opšteg nivoa Republike Srbije na dan 31. 12. 2011. godine, po nalazu DRI, iznosi 15.473,23 miliona EUR, a prema podacima Uprave za javni dug iznosi 14.480,36 miliona EUR, odnosno manje je iskazano u iznosu od 992,87 miliona EUR. Takođe, u postupku revizije utvrđeno je da dug opšteg nivoa države (ne uključujući obaveze po osnovu restitucije) u odnosu na ostvareni BDP, na dan 31. 12. 2011. godine iznosi 51%, što je iznad nivoa od 45% određenog članom 27e Zakona o budžetskom sistemu, čime je prekoračeno opšte fiskalno pravilo.


Sretenović ja najavio podnošenje novih zahteva u vezi sa pokretanjem prekršajnih postupaka, prijava za privredni prestup i krivičnih prijava.

Državna revizorska institucija dala je revidiranim subjektima ukupno 778 preporuka. Osim ovih, kao efekte revizije Sterenović je naveo i povraćaj novčanih sredstava sedam ministarstava u budžet Republike Srbije u ukupnom iznosu od 5.249 hiljada dinara. Takođe, putem odazivnih izveštaja, dva ministarstva izvršiće uplatu na račun budžeta Republike Srbije u iznosu od 1.348.019 hiljada dinara na ime aktiviranja menica i prenosa budžetskih sredstava koja se nalaze na namenskim računima.

U vezi sa revizijom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i izveštaja o ovom subjektu donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisana procedura obrazovanja centralne komisije za lekove u RFZO radi obavljanja poslova u postupku za stavljanje lekova na Listu lekova. U proceduri je i rebalans finansijskog plana RFZO za 2012. godinu, kojim su planirani rashodi koji će se izvršavati iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 2.661.000 hiljada dinara.

Sretenović je najvio i pokretanje inicijativa za izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica, Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i donošenje zakona o komunalnim taksama, zakona o subvencijama, zakona o lokalnim službenicima, zakona kojim će se urediti prava, dužnosti i odgovornost zaposlenih u Organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja na način kojima su uređena prava, dužnosti i odgovornost zaposlenih ostalih korisnika javnih sredstava.