Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu

10. novembar 2020. godina
Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu

Misija Državne revizorske institucije (DRI) je da pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru.

U toku 2019. godine, DRI je izradila 133 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja, 60 izveštaja o pravilnosti poslovanja, 7 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, 12 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, 29 izveštaja o reviziji odazivnih izveštaja i 264 poslereviziona izveštaja, što čini ukupno 505 revizorskih proizvoda.

Kada je u pitanju sistem finansijskog upravljanja i kontrole, od ukupno 159 subjekata revizije, nedostaci u sistemu internih kontrolaotkriveni su kod 55% subjekata, dok interna revizija nije uspostavljena na odgovarajući način kod 57% korisnika javnih sredstava.

DRI je, poštujući svoju misiju i sprovodeći revizije u 2019. godini, utvrdila greškeu finansijskim izveštajima u iznosu od 441 milijarde dinara, dok su nepravilnosti u poslovanju iznosile 10 milijardi dinara.

U izveštajima o reviziji DRI je subjektima dala 1.970 preporuka, kako bi greške i nepravilnosti, uočene tokom sprovođenja revizije, bile otklonjene. U izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja data je 1.221 preporuka, u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja 420, a u izveštajima o reviziji svrsishodnosti poslovanja 229 preporuka.

Kada je reč o efektima sprovedenih revizija, ostvareni su finansijski efekti u iznosu od 168,69 miliona dinara (36,1 miliona dinara povećanje prihoda i 132,59 miliona dinara smanjenje rashoda), izvršeno je usklađivanje poslovanja sa propisima za preko 103 miliona dinara i evidentirana je imovina od preko 510 milijardi dinara.

Pored informacija o izvršenju Programa revizije za 2019. godinu, datim mišljenjima, utvrđenim nalazima, efektima revizije i datim preporukama za izmenu propisa, Izveštaj sadrži i podatke o realizaciji finansijskog plana DRI, radu Saveta, saradnji sa međunarodnim i domaćim organizacijama i drugim aktivnostima koje je Institucija realizovala u toku godine.


DRI, u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, redovno izveštava Narodnu skupštinu Republike Srbije kojoj i odgovara za svoj rad.

Kompletan Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu možete preuzeti ovde.