Održane prezentacije o Okviru za merenje učinka VRI i Ulozi VRI u praćenju realizacije ciljeva održivog razvoja

18. avgust 2017. godina
Održane prezentacije o Okviru za merenje učinka VRI i Ulozi VRI u praćenju realizacije ciljeva održivog razvoja

Direktor Razvojne inicijative INTOSAI (IDI), Einar Gorisen, održao je danas prezentacije o Okviru za merenje učinka VRI i Ulozi VRI u praćenju sprovođenja ciljeva održivog razvoja, za predstavnike Državne revizorske institucije i njene partnere. Prvom delu prezentacija prisustvovali su članovi Saveta i vrhovni državni revizori, a u drugom delu predstavnicima DRI pridružili su se i Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku i šef Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija (UN) o održivom razvoju do 2030. godine, sa saradnicima, kao i predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).


Otvarajući skup, Radoslav Sretenović, generalni državni revizor, izrazio je zadovoljstvo što predstavnici DRI imaju prilike da se upoznaju sa temama aktuelnim na globalnom nivou kada je reč o VRI i da ih razmatraju direktno sa IDI, čija je misija da na održiv način pruža podršku VRI zemalja u razvoju da unapređuju svoj učinak, nezavisnost i profesionalizam. Kada je reč oOkviru za merenje učinkaVRI, DRI je koristila nacrt ovog dokumenta pri izradi Strateškog plana za period 2016-2020, a četvoro zaposlenih Institucije je uspešno pohađalo obuku za facilitatore za sprovođenje ovog Okvira.


Nakon uvoda o Okviru i njegovim koristima za VRI, Gorisen je govorio kako se Okvir koristi u praksi i o podršci koju IDI može da ponudi timovima za ocenjivanje koji koriste Okvir za merenje učinka VRI. Istaknut je značaj ovog alata, jer je sveobuhvatan, zasniva se na dokazima, utvrđuje vrednosti i koristi VRI za građane i meri učinak dosledno tokom dužeg vremenskog perioda.


Na početku radne sesije o ciljevima održivog razvoja, Slavica Đukić Dejanović, šef Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine, napomenula je da će, u saradnji sa timom UN u Srbiji, Međuresorna radna grupa raditi na prioritizaciji postavljenih 17 ciljeva i izradi Nacionalnog programa za sprovođenje Agende 2030. ''Da bi smo iskoristili razvojnu šansu koja nam se pruža, nephodna nam je i podrška Državne revizorske institucije i Narodne skupštine Republike Srbije, koje u ovom procesu imaju nadzornu ulogu,'' istakla je Đukić Dejanović.


Gorisen je pojasnio da je INTOSAI utvrdila četiri pristupa pomoću kojih INTOSAI i VRI mogu doprineti sprovođenju ciljeva održivog razvoja. To se može učiniti revizijom nacionalnih sistema za praćenje sprovođenja ciljeva održivog razvoja, odnosno pripremljenosti za sprovođenje ciljeva održivog razvoja na nacionalnom nivou, revizijom svrsishodnosti programa koji doprinose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, procenom i podrškom sprovođenju cilja 16 (Mir, pravda i jake institucije) i time što će VRI nastojati da budu modeli transparentnosti i pouzdanosti.


Tokom diskusije učesnici su razmatrali konkretne načine i korake u budućoj saradnji.


Prezentacija je održana uz podršku projekta “Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama” koji sprovode DRI i UNDP, a koji je finansiran od strane Vlade Švedske.