Predstavnici DRI učestvovali na radionici o strateškom planiranju u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

03. februar 2020. godina
Predstavnici DRI učestvovali na radionici o strateškom planiranju u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

Državni revizor Željko Motić i samostalni savetnik u reviziji Milena Vasiljković učestvovali su na radionici posvećenoj strateškom planiranju u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje, u organizaciji Razvojne inicijative INTOSAI (IDI), održanoj od 27. do 31. januara u Tbilisiju, u Gruziji.

Program za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI je pokrenut na globalnom nivou i bavi se razvojem institucionalnog kapaciteta i podrškom vrhovnim revizorskim institucijama u strateškom upravljanju radi boljeg učinka VRI. Cilj programa je da pruži podršku vrhovnim revizorskim institucijama u prepoznavanju potreba izgradnje kapaciteta i u planiranju efikasnog strateškog upravljanja.

Programpomaže vrhovnim revizorskim institucijama u holističkoj oceni učinka pomoću Okvira za merenje učinka VRI, a radi uspostavljanja kvalitetnog procesa strateškog i operativnog planiranja, kao i integrisanih mehanizama za praćenje i izveštavanje o učinku. Fleksibilnost programa omogućava VRI da prilagodi svoje učešće u komponentama koje smatra najrelevantnijim. Takođe, program je adekvatan za VRI na svim nivoima institucionalnog razvoja.

Na radionici su učestvovali predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Gruzije, Srbije, Bugarske, Azerbejdžana, Kirgistana i Kazahstana.