Predstavnik DRI moderator na radionici za samoprocenu integriteta u VRI Finske

03. februar 2020. godina
Predstavnik DRI moderator na radionici za samoprocenu integriteta u VRI Finske

Načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnoću Iva Vasilić Miljić bila je jedan od tri moderatora na radionici za samoprocenu integriteta pomoću alata IntoSAINT u Nacionalnoj kancelariji za reviziju Finske. Radionica je sprovedena u periodu od 27. do 31. januara u Helsinkiju.

VRI koriste alat IntoSAINT kako bi analizirale svoje rizike po integritet i da bi procenile nivo zrelosti svojih sistema za upravljanje integritetom. Cilj alata IntoSAINT je da pruži rukovodstvu konkretne informacije o trenutnom stanju integriteta u VRI. Takođe, rukovodstvo VRI može da koristi ovaj instrument u očuvanju poverenja, vrednosti i etike. Alat IntoSAINT je važan i za sprovođenje ISSAI 130 – Etičkog kodeksa INTOSAI.

Pored predstavnika Državne revizorske institucije, radionicu su vodili i obučeni moderatori iz VRI Gruzije i VRI Letonije.

IntoSAINT kao alat za samoprocenu upravljanja integritetom je izradila i implementirala VRI Holandije. Alat služi za analizu rizika i otpornosti VRI na mogućnost nastanka kršenja načela integriteta i podizanje svesti o integritetu unutar VRI. IntoSAINT obuhvata okvir kontrole integriteta i pokriva primenu relevatnih međunarodnih standarda VRI u vezi sa integritetom i etičkim načelima.

Od 2011. godine, obučeno je više od 243 moderatora u 68 zemalja širom sveta i održano više od 33 radionice u 24 zemalje.