Projekat EU za jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije

03. decembar 2012. godina
Projekat EU za jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije
Državna revizorska institucija obeležila je danas početak dvogodišnjeg tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ koji Evropska unija finansira sa 1,4 miliona evra. Cilj projekta, koji će Institucija realizovati u saradnji sa Revizorskim sudom Holandije, Kancelarijom generalnog revizora Velike Britanije i Računskim sudom Slovenije, je povećanje odgovornosti i efektivno upravljanje javnim sredstvima, kao i jačanje Državne revizorske institucije. Otvarajući svečanost u Narodnoj skupštini Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije je naglasio da od tvining projekta očekuje da bude uspešno sredstvo za prenošenje znanja. Projekat će nam pomoći da svoje nadležnosti obavljamo u skladu sa međunarodnim i evropskim stndardima i najboljim praksama revizije. Jačanjem kapaciteta Državne revizorske institucije, ojačaćemo naše veštine, znanja i način rada, kako bi Institucija bila još uspešnija, rekao je Sretenović. On je dodao da je strateško opredeljenje Institucije da kvalitet revizije bude najviši prioritet.

Vensan Dežer, šef Delegacije Evropske unije je istakao da je jedan od najznačajnijih rezultata projekta povećanje vidljivost svih aktivnosti Državne revizorske institucije, kako bi građani ojačali poverenje u rad ove ključne Institucije. On je dodao da eksterna revizija donosi društvu brojne koristi, kao što je povećanje odgovornosti nadležnih u vezi sa trošenjem javnih sredstava, transparentnost njihovog trošenja, borba protiv korupcije. Međutim, po njegovim rečima, da bi Državna revizorska institucija doprinela boljem funkcionisanju države, potrebno je da bude finansijski nezavisna, da ima odgovarajući prostor i kadrove, kao i da dobija podršku od Parlamenta, Vlade, drugih nezavisnih institucija i građana.
Laurent Lui Stokvis, ambasador Holandije u Republici Srbiji je naglasio da je za Revizorski sud Holandije velika čast da učestvuje u sprovođenju projekta, jer je Državna revizorska institucija stekla veliki kredibilitet za kratko vreme. Smatram da će kombinovano iskustvo tokom realizacije projekta podići nivo usluga i učinka Državne revizorske institucije, istakao je Stokvis. On je podsetio da Revizorski sud Holandije ima tradiciju dugu skoro 200 godina.
U uvodnom delu svečanosti govorio je i Majkl Devenport, ambasador Velike Britanije, koja je mlađi partner u tviningu. On je naglasio da je Državna revizorska institucija jedan od stubova demokratije. Po njegovim rečima, Velika Britanija ima naročito značajno iskustvo u reviziji finansijskih izveštaja i da će pomoći izradu priručnika i obuci kadrova.
Vođa projekta Andre van Omeren iz Revizorskog suda Holandije je rekao da je njegova Institucija privilegovana zbog izbora, jer Državna revizorska institucija iz godine u godinu znatno proširuje obim revizija, povećava broj subjekata, daje sve brojnije i temeljnije preporuke. Državna revizorska institucija se veoma brzo razvila i za kratko vreme je postigla napredak koji nije do sada viđen. Mi ćemo je odvesti još dalje, poručio je van Omeren.. On je najavio novi koncept revizije koji će Državna revizorska institucija razviti uz podršku revizorskog suda Holandije, a to je revizija svrsishodnosti.
Stalni savetnik za tvining, koji će za vreme sprovođenja projekta boraviti u Državnoj revizorskoj instituciji, je Brord van Vesting.
Prenosom znanja, iskustva i veština stručnjaka iz VRI država članica EU, biće unapređeni kapaciteti i kvalitet revizije Državne revizorske institucije. Projekat će obuhvatiti obuku, odnosno razvoj finansijske revizije i revizije pravilnosti poslovanja, kao i uvođenje novog koncepta – revizije svrsishodnosti. Rezultat dvogodišnje institucije biće i dva metodološka priručnika – za finansijsku reviziju i reviziju svrsishodnosti. Tokom implementacije projekta koristiće se najnoviji Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija koje je donela Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), kao i njenog ogranka u Evropi (EUROSAI).


Podršku Državnoj revizorskoj instituciji na današnjoj svečanosti dali su i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Kancelarija za evropske integracije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, UNDP, USAID, Misija OEBS.
Nije izabrana nijedna galerija ili izabrana galerija ne postoji.