Saopštenje za javnost

21. april 2016. godina
Saopštenje za javnost

Radi tačnog i objektivnog informisanja javnosti, a u vezi sa člankom ''Koga slavi Radoslav'' objavljenim u Tabloidu 21. aprila 2016. godine, Državna revizorska institucija izdaje sledeće saopštenje za javnost:

Državna revizorska institucija je, u periodu od maja do decembra 2015. godine, sprovela reviziju delova finansijskih izveštaja pravilnosti poslovanja u vezi sa navedenim delovima u Institutu za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja“ za 2014. godinu, i to: (1) rashoda za plate, dodatke i naknade, (2) rashoda za materijal i (3) internih kontrola u vezi sa izvršenjem rashoda koji se revidiraju i sačinila Izveštaj o reviziji delova finansijskih izveštaja Instituta za lečenje i rehabilitaciju za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja, Broj: 400-1957/2015-05/5 od 02. decembra 2015. godine (u daljem tekstu: Izveštaj o reviziji). Revizijom je obuhvaćen period poslovanja od 1. januara do 31. decembra 2014. godine. Ovaj izveštaj objavljen je na sajtu Institucije www.dri.rs.

U Izveštaju o reviziji je izraženo mišljenje sa rezervom o delovima finansijkih izveštaja i mišljenje sa rezervom o pravilnosti poslovanja.

Osnov za mišljenje sa rezervom o delovima finansijskih izveštaja odnosio se na pogrešno evidentiranje rashoda u iznosu od 24.141.000 dinara.

Osnov za mišljenje o pravilnosti poslovanja su utvrđene nepravilnosti:

- u oblasti rashoda za plate, dodatke i naknade u iznosu od 27.245.000 dinara (nagrade zaposlenima, nepravilno utvrđeni koeficijenti, rashodi za dežurstvo preko broja propisanih sati i bez saglasnosti ministarstva i isplata dodatka za rad duži od punog radnog vremena bez postojanja rešenja o prekovremenom radu),

-u oblasti rashoda za materijal, a koje su se odnosile na oblast javnih nabavki u iznosu od 1.542.000 dinara.

Ukupno nepravilno izvršeni rashodi u Konačnom obračunu za rad za 2014. godinu, kao i rashoda koji nisu u skladu sa ugovorom zaključenim sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje,iznosili su 27.712.000 dinara.

Na osnovu člana 41. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, protiv dva odgovorna lica podneti su zahtevi Prekršajnom sudu u Nišu i to: protiv direktora Instituta, dr Marine Deljanin Ilić, dana 07. decembra 2015. godine za tri prekršaja iz člana 103. tačka 4. Zakona o budžetskom sistemu, i protiv šefa finansijsko-knjigovodstvenog odseka u Odeljenju finansijskih poslova Instituta, Dragana Adamovića, dana 29. decembra 2015. godine, za jedan prekršaj, takođe iz člana 103. tačka 4. Zakona o budžetskom sistemu.

U vezi sa navedenom revizijom, na zahtev Osnovnog javnog tužilaštva i Višeg javnog tužilaštva u Nišu, ovaj Izveštaj o reviziji dostavljen je i navedenim organima.

Za nepravilnosti koje nisu otklonjene u postupku revizije, u skladu sa odredbama člana 40. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Izveštajem o reviziji dat je Institutu za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja“ rok od 90 dana počev od narednog dana od dana uručenja Izveštaja o reviziji da podnese Instituciji izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti ili nesvrsishodnosti (u daljem tekstu: odazivni izveštaj).

Na osnovu dostavljenog odazivnog izveštaja Državna revizorska institucija sačinila je Poslerevizioni izveštaj u kojem je dato mišljenje da su mere za ispravljanje stanja iskazane u odazivnom izveštaju, zadovoljavajuće. Poslerevizioni izveštaj uručen je Institutu za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja“ dana 17. marta 2016. godine.