Sastanak Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

22. oktobar 2012. godina
Sastanak Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije
Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, na poziv predsednika Računskog suda Portugala, prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Evropske unije i Evropskog revizorskog suda, održanom u Estorilu, 18-19. oktobra 2012. godine.
Glavne teme sastanka bile su „Izazovi za VRI u pripremi finansijskog okvira EU za naredni period’’ i ’’Najnoviji razvoj događaja u reakcijama na finansijsku krizu i iskustva VRI u revizijama povezanim sa ovim pitanjem’’. Na skupu su razmenjena mišljenja o ovim važnim aktuelnim temama za VRI, imajući u vidu teške fiskalne kontekste sa kojima se, vršeći svoje nadležnosti, većina VRI nedavno suočila. Na sastanku su održane prezentacije i diskusije o fiskalnoj stabilnosti, implikacijama finansijske krize na računovodstvene standarde, fiskalnim politikama, kao i drugim značajnim temama. Takođe, predstavljen je Izveštaj o aktivnostima Mreže VRI država pristupnica, kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda, u okviru kog je pomenuta i Radionica o reviziji završnog računa budžeta i konsolidovanih finansijskih izveštaja, koju je decembra 2011. godine u Beogradu organizovala Državna revizorska institucija Republike Srbije.

Ovogodišnji gostujući govornici bili su Algirdas Šemeta, evropski komesar za oporezivanje i carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prevara, i Karloš Košta, guverner Centralne banke Portugala.
Državna revizorska institucija Republike Srbije prisustvuje ovakvim sastancima nakon sticanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji marta ove godine.
Događaj je organizovala VRI Portugala, u svojstvu predsedavajućeg Kontakt komiteta, a u saradnji sa VRI Litvanije, sledećim predsedavajućim Kontakt komiteta, i Evropskim revizorskim sudom, prethodnim predsedavajućim Kontakt komiteta.