Најновије актуелности

8. 7. 2024.

Реаговање ДРИ на текст који је објављен на порталу autonomija.info под називом „Најмање 600.000 људи у апсолутном сиромаштву“

Државна ревизорска институција реагује на текст који је објављен на порталу autonomija.info 6. јула 2024. године, под називом „Најмање 600.000 људи у апсолутном сиромаштву“, у коме су изнете нетачне тврдње.

3. 7. 2024.

Реаговање ДРИ на текст Радио Слободна Европа који је објављен под насловом „Донације за десничарске организације из Управе Србије за дијаспору коју је водио Арно Гујон“

Државна ревизорска институција реагује на текст који је објављен на порталу Радио Слободна Европа 1. јула 2024. године под називом „Донације за десничарске организације из Управе Србије за дијаспору коју је водио Арно Гујон“, у коме су изнете нетачне тврдње.

2. 7. 2024.

Новоизабрани народни посланици Републике Србије упознати са надлежностима ДРИ

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) др Душко Пејовић, на уводном семинару који је Народна скупштина, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и  Вестминстерском фондацијом за демократију одржала 30. јуна и 1. јула у Шапцу, представио је народним посланицима актуелног сазива Народне скупштине Републике Србије, који први пут врше ту функцију, правни оквир и надлежности, организациону структуру, историју и развој ДРИ.

1. 7. 2024.

Представник ДРИ учествовао на ЕУРОСАИ конференцији за младе у Варшави

Јован Дабовић, самостални саветник у Сектору 5 учествовао је на 6. конференцији Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) за младе одржаној од 24. до 28. јуна у Варшави, Република Пољска.

26. 6. 2024.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2023. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, је дана 25. јуна 2024. године у Народној Скупштини Републике Србије, представио члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Извештај о раду ДРИ за 2023. годину.

Деманти Државне ревизорске институције

Деманти Државне ревизорске институције

Објављено: 6. 2. 2023.

Деманти Државне ревизорске институције поводом навода објављених у медијима – politika.rs, nova.rs, danas.rs, vesti.rs, n1info.rs, beta.rs, naslovi.net, bizlife.rs и другим о реаговању ЈП „Електропривреда Србије“ на Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање индустријским отпадним водама“ број: 400-297/2022-06/41 од 15. децембра 2022. године (у даљем тексту Извештај).

Поводом навода да ЈП ЕПС није највећи генератор индустријских отпадних вода у Србији, указујемо на следеће:

Према подацима Агенције за заштиту животне средине, у 2020. години испуштено је око 3,6 милијарди м3 индустријских отпадних вода, од чега је од стране ЈП „Електропривреда Србије“ испуштено око 3,5 милијарде м3 отпадних вода, што представља преко 95% укупних индустријских отпадних вода. Сходно добијеним подацима, ЈП „Електропривреда Србије“ представља највећи генератор индустријских отпадних вода у Републици Србији.

Термоелектране у свом производном процесу користе значајне количине воде за различите намене. Као последица коришћења воде за разне намене, у електранама долази до појаве отпадних вода различитог квалитета, зависно од процеса у ком настају. Највећа количина воде користи се као расхладни флуид за посредно хлађење и кондензовање паре, односно расхладна вода – вода за хлађење паре у кондензаторима. Отпадне воде су воде са измењеним природним физичким, хемијским и/или биолошким особинама.

Поводом навода да се у извештају ДРИ не помиње рок да постројење за пречишћавање отпадних вода у ТЕНТ Б почне да ради 31. децембра 2025. године, као и  да рад ТЕНТ Б не утиче на квалитет реке Саве, наводимо следеће:

На страни 18. Извештаја ДРИ наведено је да је правно лице или предузетник који има постројења за пречишћавање отпадних вода и/или који своје отпадне воде испушта у реципијент или јавну канализацију дужно да своје емисије усклади са граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде, прописаним Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, најкасније до 31. децембра 2025. године. 

Планом усаглашавања са најбољим достпуним техникама за ТЕ Никола Тесла Б из 2016. године планирана је изградња система за пречишћавање отпадних вода у ТЕНТ Б којом ће се омогућити третман свих отпадних вода генерисаних из блокова из Б1 и Б2 у периоду од 2017. до 2020. године. Резултат наведене мере била би изградња система за пречишћавање отпадних вода како би се извршило усаглашавање рада ТЕНТ Б са одредбама Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ ТЕНТ Б није обезбедило да се у реципијент испуштају пречишћене отпадне воде, али спроводи активности ради пројектовања и изградње постројења за пречишћавање отпадних вода (страна 38. Извештаја).

У водној дозволи од 16. децембра 2020. године, која је издата за ТЕНТ Б од стране Републичке дирекције за воде, наведено је, између осталог, да квалитет технолошких и атмосферских испуштених отпадних вода у Саву углавном не задовољава важеће прописе, а што је посебно важно и хитно кад се узме у обзир да се технолошке отпадне воде испуштају без пречишћавања у реку Саву, па индиректно и у подземне воде које чине једино извориште за снабдевање града Београда, затим извориште подземних вода „Вић бара“ као и извориште површинских вода из реке Саве у Баричу која служе за снабдевање водом становника Обреновца.

У издатој водној дозволи наведено је да, с обзиром на то да квалитет технолошких отпадних вода најмање у последњих седам година није задовољавајући, ова водна дозвола не обухвата испуштање технолошких отпадних вода и налаже хитно покретање поступка за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, посебно због близине београдског и обреновачког изворишта за снабдевање питком водом, што је и овом дозволом дато кроз услов бр. 4.14. (страна 39. Извештаја).

Поводом навода у вези са контролом квалитета отпадних вода – да у објављеном извештају ДРИ није наведено да се закључак односи на једини случај у којем три пута није обављено испитивање отпадних вода и то због тешкоћа са поступком јавне набавке, наводимо следеће:

На страни 43. Извештаја наведено је да  ЈП „Електропривреда Србија“ – Термоелектране Никола Тесла А и Б, у 2019. и 2021. години није вршило испитивање квалитета отпадних вода и њихов утицај на реципијент за сва четири квартала, односно није извршено испитивање квалитета воде за 3. и 4. квартал 2019. године, као ни за 1. квартал 2021. године. У 3. и 4. кварталу 2019. године и 1. кварталу 2021. године нису рађена узорковања јер је дошло до застоја у поступцима јавних набавки, путем којих је било потребно закључити уговор са акредитованим извођачем.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ за изостанак мерења за ТЕНТ А и ТЕНТ Б за трећи и четврти квартал 2019. године, навело је да нису рађена узорковања јер је у поступку јавне набавке један од понуђача поднео Захтев за заштиту права у поступку јавне набавке тако да је уговор са акредитованим извођачем закључен 10. јануара 2020. године, дакле, по истеку четвртог квартала 2019. године. За први квартал 2021. године нису рађена узорковања јер је обустављен отворени поступак јавне набавке услуга по основу неиспуњења услова за доделу уговора јер у предметном поступку није поднета ниједна прихватљива понуда. За наведене квартале ЈП ЕПС – Тент А и Тент Б није доставило извештаје о извршеним мерењима надлежним органима.

Претходно наведено има за последицу да у поједним кварталима у ревидираном периоду долази до изостанка праћења утицаја отпадних вода на површинске и подземне воде – ТЕНТ А, ТЕНТ Б (страна 43. Извештаја).