Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

Интерна финансијска контрола у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса није успостављена у потпуности

Интерна финансијска контрола у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса није успостављена у потпуности

Објављено: 31. 1. 2023.

„У ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања јавних предузећа и друштава капитала које је Државна ревизорска институција (ДРИ) спровела у 2020. и 2021. години, утврђени су проблеми и недостаци у успостављању интерне финансијске контроле“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник ДРИ.

Утврђени недостаци допринели су погрешном исказивању података о приходима и примањима у износу од око две милијарде динара, погрешном исказивању података о расходима и издацима у износу од око девет милијарди динара, неправилностима у вези са пописом имовине и обавеза у износу од 4,72 милијарде динара, неусаглашавању потраживања и обавеза пре састављања финансијских извештаја, погрешним исказивањима финансијске/сталне имовине, финансијске/обртне имовине, нефинансијске имовине, обавеза и капитала у укупном износу од око 365 милијарди динара,  као и неправилности приликом спровођења поступака јавних набавки.

Током представљања извештаја о ревизији сврсисходности пословања –  „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса”, истакнуто је да интерна ревизија није успостављена код 45 одсто јавних предузећа и друштава капитала која имају обавезу успостављања интерне ревизије, а код којих су извршене ревизије у 2020. и 2021. години.

„Код 78 одсто ревидираних субјеката у 2020. и 2021. години утврђено је да систем интерне финансијске контроле није успостављен на начин којим би својим функционисањем обезбедио пословање у складу са прописима, интерним актима и уговорима, интегритет финансијских и пословних извештаја, економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава, као и постизање других циљева“, поручио је др Пејовић.

Како је објаснио, највећи број неправилности у области финансијског управљања и контроле (ФУК) утврђен је код управљања ризицима  – 33 одсто, контролног окружења – 32 одсто и код контролних активности – 23 одсто укупних неправилности.

„Ревизија је показала да је, према подацима Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ), у 2020. и 2021. години било укупно 41 ЈП на централном нивоу, чији су пословни расходи у 2020. години износили око 510 милијарди динара, а пословни приходи око 552 милијарде динара. Годишњи извештај о систему ФУК за 2020. годину ЦЈХ доставило је 36 ЈП на централном нивоу, од укупно 41, што значи да је стопа извештавања 87,8 одсто. Пет ЈП на централном нивоу, и то ЈП „Завод за уџбенике“; „Резерват Увац“ д. о. о; ЈП Национални парк „Копаоник“; Парк природе „Мокра Гора“ д. о. о. и ЈП Национални парк „Шар планина“, нису доставили годишњи извештај о систему ФУК за 2020. годину“, рекла је Горанка Јовановић, овлашћени државни ревизор.

Субјектима ревизије, Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију; Јавном предузећу Путеви Србије Београд (ЈППС); Инфраструктури железнице Србије а. д. (ИЖС) и Електродистрибуцији Србије д. о. о. Београд (ЕДС)  дате су препоруке за унапређење стања у овој области.

Циљ ревизије био је да се утврди да ли успостављени систем интерне финансијске контроле у изабраним ЈП на централном нивоу обезбеђује остваривање циљева предузећа у складу са прописима и принципима доброг финансијског управљања (правилно, економично, ефикасно и ефективно) и да се провери на који начин ЦЈХ обавља послове из своје надлежности.

Јовановић је навела да је ревизија показала да је потребно унапредити успостављену интерну финансијску контролу и додатно подићи свест и разумевање њеног значаја, како би се побољшало остваривање циљева и задатака пословања на економичан, ефикасан и ефективан начин

„Закључили смо да ИЖС, ЕДС и ЈППС нису у потпуности успоставили адекватан систем ФУК и ускладили његове елементе са међународним стандардима интерне контроле који укључују концепт „COSO“ оквира, због чега постоји ризик да се циљеви и задаци пословања неће остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин“, објаснила је Јовановић, вођа тима који је спровео ревизију.

Државни ревизори су установили и да су  делимична попуњеност јединица за интерну ревизију ИЖС, ЕДС и ЈППС и неспровођење препорука интерне ревизије ЈППС и ИЖС у периоду 2020–2022. године отежали остваривање функције интерне ревизије, као активности која доприноси унапређењу и остваривању циљева пословања.

„За око 85 одсто препорука интерне ревизије ИЖС и ЈППС, датих у 2020. и 2021. години, нису достављени докази да су спроведене у задатом року, због чега је пропуштена прилика да се препоруке интерне ревизије искористе за унапређење и остваривање циљева пословања“, навела је Јовановић.

Према њеним речима, ЦЈХ је обезбедила неопходне услове за успостављање и функционисање адекватног система ФУК и ИР код ЈП на централном нивоу, док је сагледавање квалитета успостављеног система ФУК код ЈП на централном нивоу вршила  кроз Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у РС.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса" доступан је овде.