Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Интерна финансијска контрола у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса није успостављена у потпуности

Интерна финансијска контрола у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса није успостављена у потпуности

Објављено: 31. 1. 2023.

„У ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања јавних предузећа и друштава капитала које је Државна ревизорска институција (ДРИ) спровела у 2020. и 2021. години, утврђени су проблеми и недостаци у успостављању интерне финансијске контроле“, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник ДРИ.

Утврђени недостаци допринели су погрешном исказивању података о приходима и примањима у износу од око две милијарде динара, погрешном исказивању података о расходима и издацима у износу од око девет милијарди динара, неправилностима у вези са пописом имовине и обавеза у износу од 4,72 милијарде динара, неусаглашавању потраживања и обавеза пре састављања финансијских извештаја, погрешним исказивањима финансијске/сталне имовине, финансијске/обртне имовине, нефинансијске имовине, обавеза и капитала у укупном износу од око 365 милијарди динара,  као и неправилности приликом спровођења поступака јавних набавки.

Током представљања извештаја о ревизији сврсисходности пословања –  „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса”, истакнуто је да интерна ревизија није успостављена код 45 одсто јавних предузећа и друштава капитала која имају обавезу успостављања интерне ревизије, а код којих су извршене ревизије у 2020. и 2021. години.

„Код 78 одсто ревидираних субјеката у 2020. и 2021. години утврђено је да систем интерне финансијске контроле није успостављен на начин којим би својим функционисањем обезбедио пословање у складу са прописима, интерним актима и уговорима, интегритет финансијских и пословних извештаја, економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава, као и постизање других циљева“, поручио је др Пејовић.

Како је објаснио, највећи број неправилности у области финансијског управљања и контроле (ФУК) утврђен је код управљања ризицима  – 33 одсто, контролног окружења – 32 одсто и код контролних активности – 23 одсто укупних неправилности.

„Ревизија је показала да је, према подацима Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ), у 2020. и 2021. години било укупно 41 ЈП на централном нивоу, чији су пословни расходи у 2020. години износили око 510 милијарди динара, а пословни приходи око 552 милијарде динара. Годишњи извештај о систему ФУК за 2020. годину ЦЈХ доставило је 36 ЈП на централном нивоу, од укупно 41, што значи да је стопа извештавања 87,8 одсто. Пет ЈП на централном нивоу, и то ЈП „Завод за уџбенике“; „Резерват Увац“ д. о. о; ЈП Национални парк „Копаоник“; Парк природе „Мокра Гора“ д. о. о. и ЈП Национални парк „Шар планина“, нису доставили годишњи извештај о систему ФУК за 2020. годину“, рекла је Горанка Јовановић, овлашћени државни ревизор.

Субјектима ревизије, Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију; Јавном предузећу Путеви Србије Београд (ЈППС); Инфраструктури железнице Србије а. д. (ИЖС) и Електродистрибуцији Србије д. о. о. Београд (ЕДС)  дате су препоруке за унапређење стања у овој области.

Циљ ревизије био је да се утврди да ли успостављени систем интерне финансијске контроле у изабраним ЈП на централном нивоу обезбеђује остваривање циљева предузећа у складу са прописима и принципима доброг финансијског управљања (правилно, економично, ефикасно и ефективно) и да се провери на који начин ЦЈХ обавља послове из своје надлежности.

Јовановић је навела да је ревизија показала да је потребно унапредити успостављену интерну финансијску контролу и додатно подићи свест и разумевање њеног значаја, како би се побољшало остваривање циљева и задатака пословања на економичан, ефикасан и ефективан начин

„Закључили смо да ИЖС, ЕДС и ЈППС нису у потпуности успоставили адекватан систем ФУК и ускладили његове елементе са међународним стандардима интерне контроле који укључују концепт „COSO“ оквира, због чега постоји ризик да се циљеви и задаци пословања неће остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин“, објаснила је Јовановић, вођа тима који је спровео ревизију.

Државни ревизори су установили и да су  делимична попуњеност јединица за интерну ревизију ИЖС, ЕДС и ЈППС и неспровођење препорука интерне ревизије ЈППС и ИЖС у периоду 2020–2022. године отежали остваривање функције интерне ревизије, као активности која доприноси унапређењу и остваривању циљева пословања.

„За око 85 одсто препорука интерне ревизије ИЖС и ЈППС, датих у 2020. и 2021. години, нису достављени докази да су спроведене у задатом року, због чега је пропуштена прилика да се препоруке интерне ревизије искористе за унапређење и остваривање циљева пословања“, навела је Јовановић.

Према њеним речима, ЦЈХ је обезбедила неопходне услове за успостављање и функционисање адекватног система ФУК и ИР код ЈП на централном нивоу, док је сагледавање квалитета успостављеног система ФУК код ЈП на централном нивоу вршила  кроз Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у РС.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса" доступан је овде.