Најновије актуелности

19. 2. 2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

У циљу рационалнијег коришћења јавних средстава, потребно је да средње стручне школе успоставе ефикаснији систем набавки, нарочито у делу планирања набавки и праћењу извршења уговора, што би могло допринети побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Image not exists

Саопштење

Објављено: 17. 2. 2012.

Државна ревизорска институција, након што је завршила програм ревизије за 2011. годину и субјектима ревизије доставила извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2010. годину, поднела је у току 2011. године надлежним прекршајним судовима 21 захтев за покретање прекршајних поступака за 33 одговорна лица, једну пријаву за привредни преступ за два одговорна лица надлежном тужилаштву, као и три кривичне пријаве због несавесног рада у служби.

Такође, 10. и 13. фебруара 2012. године, Државна ревизорска институција је поднела надлежним судовима још 101 захтев за покретање прекршајних поступака за 143 одговорна лица, као и 23 пријаве за привредни преступ за 38 одговорних лица.

Захтеви су поднети против одговорних лица уминистарствима(министара, државних секретара, помоћника министара, секретара министарстава, директора и помоћника директора управа, начелника служби),локалној самоуправи(градоначелника, председника општина, начелника управа, секретара секретаријата, директора предшколских установа) ијавним предузећима(директора, заменика директора, руководиоца финансијских служби, комисија). УНационалној служби за запошљавањетакође је поднет захтев за покретање прекршајног поступка (против пређашњег и садашњег директора и заменика директора) а уФонду за развојподнета је пријава за привредни преступ и захтев за покретање прекршајног поступка (против пређашњег и садашњег директора).

Захтеви за покретање прекршајних поступака поднети су због непоштовања појединих одредби из Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, Закона о јавним набавкама, Закона о раду, Закона о средствима у својини Републике Србије, Закона о платама државних службеника и намештеника, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Закона о јавном дугу, Закон о платном промету, као и непоштовањем Уредбе о буџетском рачуноводству, Уредбе о контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Уредбе о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима и непоштовања одредби Правилника о критеријумима и начину спровођења мера активне политике запошљавања.
Такође, пријаве за привредне преступе су поднете због непоштовања појединих одредби из Закона о рачуноводству и ревизији и Закона о планирању и изградњи.
Због непоштовања појединих одредби из Кривичног законика Републике Србије Државна ревизорска институција је против одговорних лица у ЈП „Железнице Србије“, ЈП „Путеви Србије“, и ЈКП „Медијана“ Ниш, поднела три кривичне пријаве.
Осим предузетих мера, у складу са надлежностима из Закона о Државној ревизорској институцији, свим ревидираним субјектима је одређен рок од 30 до 90 дана, од дана пријема Извештаја, да отклоне све неправилности које се могу отклонити, а које су констатоване у Извештајима, као и да доставе одазивни извештај Државној ревизорској институцији.