Најновије актуелности

21. 3. 2023.

Представници ДРИ учесници обуке за ревизоре сврсисходности пословања одржане у Бањалуци

Врховни државни ревизор Стојанка Миловановић и овлашћени државни ревизор Никола Стефановић учествовали су данас на обуци за ревизоре сврсисходности пословања, одржанoj у Бањалуци у организацији Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

21. 3. 2023.

Одржан састанак представника ДРИ и Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније поводом спровођења заједничке ревизије

Данас је у Скопљу одржан састанак поводом спровођења заједничке ревизије сврсисходности пословања на ком су учествовали др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор и Максим Ацевски, главни државни ревизор Државног завода за ревизију Републике Северне Македоније, са сарадницима.

16. 3. 2023.

Уручено пет ИНТОСАИ сертификата запосленима ДРИ

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције, уручио је данас Наталији Паушић, државном ревизору, Милошу Мандушићу и Николи Стојановићу, вишим саветницима, Александру Глигоријевићу, самосталном саветнику и Јовану Дабовићу, саветнику у ревизији, међународне сертификате за ревизоре јавног сектора које издаје Развојна иницијатива Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ).

8. 3. 2023.

Одржана радионица о састављању обједињених извештаја у ревизији

Државна ревизорска институција (ДРИ) одржала је у Београду од 28. фебруара до 8. марта радионицу у вези са састављањем обједињених извештаја током које су представљена два обједињена извештаја – налази и препоруке из 15 извештаја о ревизији правилности и сврсиходности планирања јавних набавки у јединицама локалних самоуправа код директних корисника буџетских средстава, као и из девет извештаја о правилности и ефикасности поступака јавних набавки у установама ученичког стандарда.

3. 3. 2023.

Представницa ДРИ стажистa у Европском ревизорском суду

Млађa саветница у ревизији, Марина Петровић, започела је 1. марта 2023. године програм стажирања у Европском ревизорском суду (ЕРС) у Луксембургу. Заједно са колегама стажистима из врховних ревизорских институција Албаније, Молдавије и Турске, представница ДРИ боравиће у ЕРС до 31. јула ове године.

 

null

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2021. годину на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Објављено: 4. 10. 2022.

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, Извештај о раду ДРИ за 2021. годину.

На седници Одбора за финансије, образлажући Извештај о раду ДРИ, др Пејовић је рекао да је ДРИ током 2021. године сачинила 527 ревизорских производа, што је 7,77% више него 2020. године, а чак 20,87% више него 2018. године.

Према речима др Пејовића, ДРИ је током 2021. године код субјеката ревизије утврдила неправилности у пословању у износу од 69,19 милијарди динара (што је за 60,84 милијарде динара ниже него претходне године), као и погрешно исказане податке у финансијским извештајима у износу од 523,17 милијарди динара.

Др Пејовић је рекао да је јавним набавкама посвећена највећа пажња и нагласио да је ревизија обухватила јавне набавке спроведене током 2019. и 2020. године.

„Ревидирали смо 120,14 милијарди или укупно 4,5 одсто од укупно уговорених вредности које се односе на јавне набавке и утврдили смо да се 61 милијарда односи на 2019. годину, а 59 милијарди на 2020. годину“, истакао је др Пејовић. Утврђено је 53,5 милијарди динара неправилности у јавним набавкама, што је за 75,59 милијарди динара ниже него претходне године, односно за 56,55% ниже.

Јавни дуг Србије 31. децембра 2019. године био је 52,93 одсто, а на крају 2020. године 58,23 одсто БДП-а, према кварталном податку о БДП-у објављеном 1. марта 2021. године од стране Републичког завода за статистику, што је и наведено у Извештају о ревизији Завршног рачуна буџета РС за 2020. годину. Нови подаци о прелиминарном и коначном бруто домаћем производу за 2020. годину објављени од стране Републичког завода за статистику 1. октобра 2021. годину и 30. септембра 2022. године указују на то да је учешће јавног дуга у БДП-у за 2020. годину 57,82%, односно 57,79%. Апсолутни износи стања јавног дуга нису мењани.

ДРИ је, у складу са Програмом ревизије за 2021. годину, издала 14 извештаја о ревизији сврсисходности пословања, дошла до 44 закључка о пословању у најразличитијим деловима функционисања јавног сектора (екологија, здравство, социјална заштита, комуналне услуге итд.) и дала 216 препорука ради побољшања и увећања ефикасности, ефективности и економичности субјеката у јавном сектору и процеса, а све у циљу увећања добробити за грађане.

Према речима др Пејовића, ДРИ је субјектима ревизије током 2021. године упутила 2.542 препоруке. „Највећи број препорука дат је у областима где су највеће неправилности, као што су јавне набавке, финансијско управљање и контрола, расходи и издаци“, рекао је др Пејовић.

Када је реч о предузетим мерама у 2021. години, на основу препорука датих у ревизијама спроведеним у 2020. и 2021. години, остварене су уштеде услед умањења расхода и издатака у износу од 236,97 милиона динара, повећана је наплата потраживања и увећање прихода у износу од 47,27 милиона динара, а остварене су и остале користи, које се у највећој мери односе на објективније исказивање података у финансијским извештајима, у износу од 258,28 милијарди динара, од чега се износ од 115 милијарди динара односи на евидентирање обавеза корисника буџета у Главној књизи трезора, а износ од 114 милијарди динара на евидентирање потраживања корисника буџета. Такође, у 2021. години извршено је евидентирање потраживања Управе царина у износу од 18,6 милијарди динара. У складу са препорукама ДРИ унапређен је буџетски систем тако што је подзаконским актом уређен начин евидентирања обавеза по основу дисконта и на тај начин извршено евидентирање истих у 2021. години у износу од 26,2 милијарде динара.

У 2021. години, ДРИ је поднела 101 пријаву против 195 лица, и то 83 захтева за покретање прекршајног поступка, 11 пријава за привредни пресуп, седам кривичних пријава, као и 17 информација надлежним тужилаштвима.

Након расправе Одбор је утврдио Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду ДРИ за 2021. годину и упутио га Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Чланови Одбора су на седници донели и Одлуку о давању сагласности на Предлог финансијског плана Државне ревизорске институције за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је поднела Државна ревизорска институција.