Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Ефикасност расподеле и коришћења наменских трансфера у социјалној заштити

Средства за наменске трансфере у социјалној заштити из године у годину све мања

Објављено: 26. 1. 2023.

Наменски трансфери у социјалној заштити уведени су као механизам којим се са централног нивоа пружа финансијска подршка јединицама локалне самоуправе за обезбеђивање услуга социјалне заштите из њихове надлежности, а који за циљ имају допринос развоју услуга социјалне заштите на локалном нивоу.

Укупан износ опредељених наменских трансфера у социјалној заштити у периоду  2019–2021. године смањивао се – у 2019. години износио је 752 милиона динара, у 2020. години 605 милиона динара, а у 2021. години 556 милиона динара,  што је за 26 одсто мање у односу на опредељена средства у 2019. години.

Како је нагласио др Пејовић, од укупног броја ЈЛС које су добиле наменске трансфере и биле у обавези да доставе Министарству извештаје о утрошку добијених средстава – у 2019. години извештај није доставило 69 ЈЛС, што чини 55 одсто, за 2020. годину осам ЈЛС, односно шест одсто, а у 2021. години све ЈЛС доставиле су извештаје.

„Наведено указује на то да Министарство за рад није располагало потпуним информацијама о наменским трансферима у социјалној заштити, осим у 2021. години“, поручио је др Пејовић.

Светлана Милановић Врцељ, државни ревизор и вођа тима који је спровео ревизију, поручила је да нису предузете све потребне активности у циљу ефикасне расподеле средстава по основу наменских трансфера у социјалној заштити, што за последицу може имати њихову неправичну расподелу.

Ревизија је показала да изостанак суштинске анализе података јединица локалне самоуправе и непостојање минималних стандарда појединих услуга отежава оцену доприноса наменских трансфера развоју услуга социјалне заштите, као и да није успостављен ефикасан надзор у овој  области.

Врцељ је нагласила да би наменски трансфери у износу од 1,9 милијарди динара више допринели развоју услуга социјалне заштите да су благовремено предузете активности на њиховој ефикасној расподели и вршењу надзора над коришћењем истих.

Из средстава наменских трансфера ЈЛС могу финансирати дневне услуге у заједници, услуге подршке за самостални живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и услуге смештаја, али је ипак највећи број ЈЛС је финансирао услуге помоћи у кући и личног пратиоца детета, а и број издатих лиценци за ове услуге расте.

Субјект ревизије било је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања коме је ДРИ дала препоруке ради унапређења стања у овој области.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања "Ефикасност расподеле и коришћења наменских трансфера у социјалној заштити" доступан је овде.