Врховни државни ревизори

Врховни државни ревизор руководи ревизорском службом и извршава ревизионе надлежности Институције у складу са законом и овлашћењима добијеним од председника Институције.

За врховног државног ревизора, како је прописано чланом 27. Закона о државној ревизорској институцији, може бити именовано лице које испуњава опште услове за рад у државним органима, које поседује универзитетско образовање и звање овлашћени државни ревизор према Закону. Сматра се да одговарајуће искуство за функцију врховног државног ревизора поседује оно лице које има најмање десет година радног искуства, од чега најмање осам година на пословима који су повезани са надлежностима Институције.

Врховног државног ревизора, на предлог председника Институције именује и разрешава Савет Институције одлуком, на време од шест година, са могућношћу реизбора.

Врховни државни ревизор ступа на функцију, пошто пред Саветом Институције положи заклетву.

Текст заклетве гласи: "Заклињем се на оданост Републици Србији. Обећавам да ћу поштовати Устав и законе. Заклињем се чашћу да ћу своју дужност обављати независно, поштено и непристрасно и да нећу злоупотребљавати своје надлежности." Врховни државни ревизор за свој рад одговара председнику Институције.

Савет Институције именовао је за врховне државне ревизоре:

 • Мирјану Гачевић
  Сектор број 1
 • Стојанку Миловановић
  Сектор број 2
 • Жељка Мотића
  Сектор број 3
 • Драгана Голубовића
  Сектор број 4
 • Ивицу Гавриловића
  Сектор број 5