Организација и састав

Државна ревизорска институција има председника Институције, потпредседника, Савет, ревизорске службе и пратеће службе.

Савет Државне ревизорске институције је највиши орган Институције. Савет је колегијални орган и има пет чланова, и то: председника, потпредседника и три члана.

У складу са Законом о Државној ревизорској институцији, председник Савета је истовремено председник Институције који руководи њеним радом, а уједно је и генерални државни ревизор.

За обављање стручних и административних послова из надлежности Институције образоване су основне унутрашње јединице – ревизорске службе и службе за подршку ревизије. Институција има пет врховних државних ревизора који руководе секторима за ревизију, и секретара који руководи секторима подршке ревизији.

Ревизорске службе су:

1. Сектор број 1

2. Сектор број 2

3. Сектор број 3

4. Сектор број 4

5. Сектор број 5

Службе за подршку ревизије су организоване у Сектор подршке ревизији:

1 .Служба за правне и опште послове

2. Служба за људске ресурсе

3. Служба за финансије и рачуноводство

4. Служба за информационе технологије

5. Служба за међународну сарадњу и односе са јавношћу

У Институцији је образована и посебна унутрашња јединица: Служба за интерну ревизију.