О Савету Државне ревизорске институције

Савет је највиши орган Државне ревизорске институције.

Савет Државне ревизорске институције доноси пословник Институције, годишњи програм ревизије, акт којим ближе уређује поступак ревизије, финансијски план Институције, утврђује завршни рачун Институције, одлучује о приговору субјекта ревизије на предлог извештаја о извршеној ревизији и доноси годишњи извештај и посебне извештаје, као и друга акта Институције и обавља друге послове утврђене Законом о Државној ревизорској институцији и актима Институције.

Савет је колегијални орган. Има пет чланова – председника, потпредседника и три члана.

Председник Савета је истовремено председник Институције.

Савет одлучује на седницама којима председава председник Савета или потпредседник који га замењује и доноси одлуке већином гласова свих чланова. Чланови Савета не могу довести у питање независност при доношењу својих одлука, као ни независност Институције.

Пословником о раду Савета Институције ближе се уређују питања везана за рад Савета.